Gymnázium Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6aFakultní škola Ostravské univerzity
Gymnázium Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6a,
je příspěvkovou organizací zřizovanou
Moravskoslezským krajem.
Gymnázium Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6a,
je příspěvkovou organizací zřizovanou
Moravskoslezským krajem.

Ocenění pro Mgr. Veroniku Bartoňkovou

Veronika Bartoňková působí ve funkci předsedkyně předmětové komise informatiky a výpočetní techniky, poskytuje metodickou podporu jejím členům, prosadila současnou koncepci výuky informatických předmětů v rámci školního vzdělávacího programu. Ve výuce těchto předmětů se vždy snaží reflektovat moderní trendy a nejnovější poznatky, které si pravidelně doplňuje na odborných seminářích a kurzech dalšího vzdělávání. Soustavně věnuje práci s mimořádně nadanými žáky. Poskytuje jim potřebnou motivaci a podporu v účasti v informatických soutěžích, věnuje se rozvoji talentu žáků v oblasti ICT, robotechniky a programování v rámci jejich volnočasových aktivit. Ve škole vede kroužky informatiky a programování, díky její iniciativě mají žáci školy možnost navštěvovat také kroužek robotechniky, na jehož realizaci se podílí odborníci z VŠB-TUO. Během loňského školního roku se s žáky školy zúčastnila několika přednášek a besed s odborníky v oblasti ICT. Pro talentované žáky se zájmem o informatiku a programování pořádá Veronika Bartoňková školní programátorské soutěže, většina žáků školy se zapojuje do řešení soutěže Bobřík informatiky. Po dohodě s dalšími ostravskými gymnázii je naše škola každé tři roky hostitelem krajského kola této soutěže.

Systematická práce Veroniky Bartoňkové s talenty se odráží v rostoucím počtu úspěchů žáků v soutěžích. V minulém školním roce se žáci naší školy umístili na 1. a 2. místě v okresním kole Soutěže v programování, v následném krajském kole se umístili na 4. a 5. místě a jeden žák obsadil vynikající 2. místo v celostátní soutěži v programování ScratchCup v kategorii žáků 7. tříd. Školní družstvo složené z žáků tercie a kvarty, ve které byla Veronika Bartoňková třídní učitelkou a vyučovala v ní matematiku, získalo 1. místo v rámci Moravskoslezského kraje v mezinárodní týmové matematické soutěži Náboj Junior. Dva žáci její třídy společně zvítězili v okresním kole matematické olympiády, jeden z nich potvrdil 1. místo také v krajském kole soutěže. Soutěžil dokonce i v kategorii určené pro žáky o rok starší, a i v ní se stal úspěšným řešitelem krajského kola.

Veronika Bartoňková stála u zrodu soutěže Soutěžní přehlídka studentských programů, která si získala renomé mezi školami v našem regionu. V minulém školním roce jsme uspořádali již 10. ročník této soutěže. Postupně se do soutěže hlásí zájemci z nových škol, od 7. ročníku je soutěž rozšířena o kategorii Dětská vývojová prostředí, která je určená pro žáky základních škol a nižších ročníků víceletých gymnázií. Hlavním přínosem soutěže jsou jednak samotná programátorská činnost, při které žáci rozvíjejí své programátorské dovednosti a talent a smysluplně využívají svůj volný čas, ale také výměna zkušeností s dalšími programátory, možnost porovnání výsledků svých prací a inspirace pro další programátorskou činnost. Velmi cenná je také zkušenost žáků s obhajobou svého projektu před odbornou porotou. Mgr. Bartoňková se každoročně podílí na zisku finančních příspěvků z vypsaných dotačních programů, zejména z Programu na rozvoj vzdělávání a talentmanagementu v oblasti technických a přírodních věd na území statutárního města Ostrava, které umožňují pořádání soutěžní přehlídky nebo podporu práce žáků v zájmových kroužcích informatiky, programování a robotechniky.

Veronika Bartoňková dlouhodobě spolupracuje při organizaci dobrovolnických aktivit a charitativních sbírek ve škole. Díky její aktivitě získala naše škola titul Škola podporující dobrovolnictví, který uděluje a garantuje nezisková organizace Adra. Skupina našich žáků v minulém školním roce systematicky pracovala a realizovala několik akcí v rámci projektu MOST ADRA. Opakovaně navštěvovali seniory v nedalekém Domově seniorů Korýtko, sami pro ně vymýšleli program a zapojovali se do akcí pořádaných Domovem. Naši dobrovolníci tak zpříjemňovali život opuštěným lidem, pro některé seniory to byl jediný kontakt s lidmi mimo Domov. V rámci projektových dnů pak naši žáci pod vedením Mgr. Bartoňkové opakovaně navštívili dlouhodobě hospitalizované osoby nebo děti v ústavní péči s připravenými vystoupeními a programy s cílem zpříjemnit a vyplnit čas strávený v těchto zařízeních. Veronika Bartoňková ve škole také zorganizovala několik sbírek šatstva nebo hraček určených na dobročinné účely.

Všechny aktivity, za kterými stojí Mgr. Veronika Bartoňková, přispívají k dobrému obrazu školy a jsou prezentovány zejména prostřednictvím internetových stránek školy a ve školním časopise.

"Pro ocenění jsem vyrazila s vědomím, že aktivity, které mě do Havířova přivedly, tvoří jen malý zlomek všeho, co se ve škole děje a daří,“ říká Veronika Bartoňková. „Navíc, jeden člověk sám neudělá nic - za vším vždy stojí celý tým kolegů  a tlupa nadšených a v dobrém smyslu slova všeho schopných studentů. Jsem ráda, že se takto podařilo ukázat světu, že máme mezi studenty schopné informatiky i duše nezištné, které věnují čas aktivitám dobrovolnickým. A jsem velmi zvědavá, který z mých kolegů bude mít příležitost prezentovat naši školu příště, zase z úplně jiného úhlu pohledu."

https://www.msk.cz/cz/skolstvi/oceneni-pedagogickych-pracovniku-skol-a-skolskych-zarizeni-u-prilezitosti-dne-ucitelu-v-roce-2019-126200/

Gymnázium Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6a,
je příspěvkovou organizací zřizovanou
Moravskoslezským krajem.
Programovali: SE-MO Data s.r.o.
Gymnázium Ostrava-Zábřeh, příspěvková organizace
Volgogradská 6a
700 30 Ostrava-Zábřeh
596 750 873