Gymnázium Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6aFakultní škola Ostravské univerzity
Gymnázium Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6a,
je příspěvkovou organizací zřizovanou
Moravskoslezským krajem.
Gymnázium Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6a,
je příspěvkovou organizací zřizovanou
Moravskoslezským krajem.

Přijímací řízení - aktuality

ÚPRAVA PODMÍNEK PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ V SOULADU S  AKTUÁLNÍMI POKYNY MŠMT

Obor 79-41-K/81 Gymnázium – pro žáky 5. tříd ZŠ

– jediný řádný termín jednotné přijímací zkoušky proběhne v úterý 9. 6. 2020 - uchazeč koná zkoušku ve škole, kterou uvedl v přihlášce na prvním místě.

– výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny nejpozději 17. června 2020.

 Kritéria, způsob hodnocení a počet přijímaných zůstávají v platnosti (zde)

Před zkouškou

 • Uchazeč obdrží pozvánku, ve které budou uvedeny  všechny pokyny  ke zkoušce (povolené pomůcky, časy, organizační pokyny atd.)
 • Pozvánka bude zaslána nejpozději 10 pracovních dnů před konáním jednotné přijímací zkoušky, a to poštou, do datové schránky a e-mailem (pokud ho zákonný zástupce uvedl na přihlášce).
 • Současně s pozvánkou zaslanou poštou a do datové schránky bude odesláno čestné prohlášení o zdravotním stavu, které žák odevzdá při příchodu do školy (ke stažení zde).
 • Pokud uchazeč patří do rizikové skupiny, informuje jeho zákonný zástupce školu bez zbytečného odkladu, aby mohly být přizpůsobeny podmínky.

 Den zkoušky

 • Žák se dostaví do školy podle času uvedeného v pozvánce.
 • U vchodu žák odevzdá čestné prohlášení o zdravotním stavu - podepsané zákonným zástupcem (ke stažení zde). Bez něj nebude uchazeči umožněn vstup do školy!
 • Začátek zkoušky – 8:30, předpokládaný konec zkoušky je 12:25 (pro žáky s PUP 13:35).
 • Jednotná přijímací zkouška z matematiky bude trvat 85 minut, z českého jazyku a literatury 70 minut.
 • Nezapomeňte na svačinu a pitný režim.

Ochrana zdraví v průběhu přijímacích zkoušek

 • Vstup do školy bude umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám.
 • Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest), nesmí do školy vstoupit.
 • Všichni žáci i zaměstnanci školy nosí ve společných prostorách školy roušky.
 • Každý žák bude mít s sebou sáček na uložení roušky.
 • Škola vymezí prostory, ve kterých se žáci budou moci pohybovat.
 • Po dobu, kdy jsou žáci usazeni v lavicích, nemusí mít nasazenou roušku; po tuto dobu nemusí mít roušku nasazenou ani přítomný pedagog.

Po zkoušce

 • Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny nejpozději 17. 6. 2020. Na webových stránkách školy.
 • V souladu s §36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, se mohou zákonní zástupci uchazečů, vyjádřit k podkladům pro rozhodnutí a nahlížet do spisu svého dítěte, a to ve středu 17. 6. 2020 od 12:00 do 16:00 hodin.
 •  Zákonný zástupce přijatého uchazeče musí po oznámení rozhodnutí – tj. zveřejnění na webových stránkách školy - potvrdit úmysl uchazeče vzdělávat se v dané střední škole odevzdáním zápisového lístku, a to nejpozději do 5 pracovních dnů po nejzazším termínu pro zveřejnění výsledků (tj. do 24. 6. 2020).
 • Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole podle předchozího odstavce, zanikají posledním dnem lhůty pro odevzdání zápisového lístku právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole. 
 • Rozhodnutí ředitele školy o nepřijetí si budou moci zákonní zástupci uchazeče vyzvednout osobně (po předložení průkazu totožnosti) na sekretariátu školy 17.6.2020 v době od 12:00 do 16:00 hodin a pak další den v době od 7 do 14 hodin.
 • Proti rozhodnutí ředitele školy dle §18 zákona č. 135/2020 Sb., není možné odvolání.
 • Nepřijatý uchazeč, který splnil podmínky přijímacího řízení, si může podat žádost o vydání nového rozhodnutí (viz níže) Formulář žádosti o vydání nového rozhodnutí ke stažení zde.
 • Uchazeč, který se pro vážné důvody k řádnému termínu přijímací zkoušky nedostavil a svoji neúčast písemně nejpozději do 3 dnů omluvil řediteli školy, ve které ji měl konat, koná zkoušku v náhradním termínu.
 • Náhradní termín jednotné přijímací zkoušky: 23. 6. 2020

 Další informace – §11. vyhl. č. 232/2020 Sb.

Přijímání uchazečů na základě nového rozhodnutí – 

(1) Uchazeč, který nebyl přijat ke vzdělávání, vyjádří svou vůli být přijat na základě vydání nového rozhodnutí tak, že ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí o nepřijetí podá řediteli školy žádost o vydání nového rozhodnutí.

(2) Ředitel školy vyhoví žádosti v případě, že jiný uchazeč, jehož žádosti o přijetí ke vzdělávání na dané škole bylo vyhověno, neodevzdá ve stanovené lhůtě zápisový lístek nebo jej následně vezme zpět, a uchazeč, který podal žádost podle odstavce 1, splnil podmínky přijímacího řízení, ale jeho žádost byla zamítnuta z důvodu počtu přijímaných uchazečů. O tom musí být uchazeč, který splnil podmínky přijímacího řízení, ale nebyl přijat z důvodu počtu přijímaných uchazečů, poučen společně s oznámením rozhodnutí o nepřijetí.

(3) Pokud nebude předpokládaný počet přijímaných uchazečů naplněn postupem podle odstavce 2, může ředitel školy oslovit dalšího uchazeče, který splnil podmínky přijímacího řízení, ale jeho žádost byla zamítnuta z důvodu počtu přijímaných uchazečů.

(4) Při přijímání uchazečů na základě nového rozhodnutí se ředitel školy řídí pořadím uchazečů podle výsledků přijímacího řízení.

(5) Ředitel školy, na které odevzdal uchazeč zápisový lístek, odevzdá uchazeči na jeho žádost zápisový lístek, pokud předloží nové rozhodnutí o přijetí.

(6) Uchazeč uplatní zápisový lístek na škole, která mu vydala nové rozhodnutí.

Informace MŠMT ZDE

Gymnázium Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6a,
je příspěvkovou organizací zřizovanou
Moravskoslezským krajem.
Programovali: SE-MO Data s.r.o.
Gymnázium Ostrava-Zábřeh, příspěvková organizace
Volgogradská 6a
700 30 Ostrava-Zábřeh
596 750 873