Gymnázium Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6aFakultní škola Ostravské univerzity
Gymnázium Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6a,
je příspěvkovou organizací zřizovanou
Moravskoslezským krajem.
Gymnázium Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6a,
je příspěvkovou organizací zřizovanou
Moravskoslezským krajem.

Týden vědy

První večer nás čekala seznamovací hra Pevnost Břehyard. Rozdělili jsme se do týmů podle stejných počátečních písmen ve jménech a příjmeních. Zbytek večera jsme navštěvovali různé stanoviště na fakultě a plnili jsme na nich nejrůznější úkoly za účelem získání bodů. Pomocí házení špejlí jsme co nejpřesněji počítali Ludolfovo číslo nebo jsme programovali robota. Po skončení hry jsme mohli další body získat předvedením scénky před všemi účastníky a organizátory. Zahráli jsme pohádku o zlé derivaci a dosáhli jsme tak na vítězství celé hry.

Cílem Týdne vědy je seznámit studenty s prací ve vědě, a to od samotné problematiky až po závěrečnou prezentaci. Letos jsem pracovala na projektu testování přítomnosti zlata pomocí neutronové aktivační analýzy. Cílem našeho miniprojektu bylo zjistit množství koncentrace zlata ve vzorku, kterým byla mince turecký kuruš. Neutronová aktivační analýza má uplatnění v archeologii, geologii, biomedicíně a v mnoha dalších vědních a průmyslových oborech. Díky neutronové aktivační analýze zůstanou vzorky mechanicky neporušené.

Tato metoda slouží k hledání prvků a určování jejich koncentrace v materiálech. Prvky můžeme rozdělit do tří skupin podle vlastností po ozáření. Nás zajímá skupina, u které můžeme využít neutronové aktivační analýzy. Řadíme zde prvky, u kterých vznikají radioizotopy s dostatečně dlouhým poločasem rozpadu a je možné je detekovat. Příkladem je právě zlato.

Při ozařování materiálu se jádra dostávají do excitovaného stavu a vzniká radioizotop vyzařující gamma záření tvořené fotony, které detekujeme na polovodičovém germaniovém detektoru jako elektrické pulzy. Tak můžeme zjistit počet rozpadnutých jader zlata za časový interval. Pomocí rozpadového zákona, jsme si odvodili dva vztahy, ze kterých jsme vypočítali aktivitu mince a zlaté fólie. Z aktivity jsme porovnávací metodou zjistili koncentraci zlata v minci.

Počáteční aktivita zlata ve fólii je 114, 59 Bq, hmotnost 0,1226 g a poločas rozpadu 2,6951 dne. Počáteční aktivita mince je 922,87 Bq a hmotnost 1,8014 g. Postupným měřením a výpočty jsme dospěli k závěru, že turecký kuruš obsahuje 54,64 % zlata.

Program Týdne vědy nabízel více než pouhou práci na miniprojektech. Samozřejmostí byly přednášky o komunikaci ve vědě, zpracovávání dat nebo o projevu při závěrečné prezentaci. Dále jsme si mohli vybírat odborné přednášky o tom, které téma je nám nejbližší. Jedním z nich bylo například záření černého tělesa, fungování jaderných reaktorů nebo matematické modelování dynamiky tekutin. Kromě přednášek jsme měli možnost navštívit vzdělávací a vědecká pracoviště v Praze a okolí.

Chtěla bych poděkovat celému týmu, který organizuje Týden vědy na Jaderce, a to především Ing. Ondřeji Humlovi, Ph.D., který vedl náš miniprojekt.

 

Jana Pekařová, oktáva A

Fotografie

Gymnázium Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6a,
je příspěvkovou organizací zřizovanou
Moravskoslezským krajem.
Programovali: SE-MO Data s.r.o.
Gymnázium Ostrava-Zábřeh, příspěvková organizace
Volgogradská 6a
700 30 Ostrava-Zábřeh
596 750 873