Gymnázium Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6aFakultní škola Ostravské univerzity
Gymnázium Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6a,
je příspěvkovou organizací zřizovanou
Moravskoslezským krajem.
Gymnázium Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6a,
je příspěvkovou organizací zřizovanou
Moravskoslezským krajem.

Přijímací řízení 2.kolo

Zveřejněno 18.6.2021

Seznam přijatých uchazečů 

Registrační číslo
CELKEM
BODY ZA TESTY MA Body za prospěch
30129 75,00 55,00 28 27 20,00
30118 65,00 45,00 25 20 20,00
30127 60,00 40,00 25 15 20,00
30125 58,00 38,00 27 11 20,00
30136 55,00 35,00 24 11 20,00
30131 54,50 36,00 18 18 18,50
30128 53,50 35,00 20 15 18,50
30135 52,00 35,00 20 15 17,00
30123 51,00 31,00 15 16 20,00
30121 51,00 31,00 18 13 20,00
30120 50,00 39,00 17 22 11,00
30134 48,00 28,00 22 6 20,00
30126 44,00 24,00 11 13 20,00
30124 42,00 25,00 18 7 17,00
30119 41,70 25,00 19 6 16,70
30122 41,45 24,00 22 2 17,45
30130 40,95 25,00 20 5 15,95
30133 39,50 24,00 14 10 15,50
30132 39,00 25,00 20 5 14,00

Poučení:

  • Zákonný zástupce přijatého uchazeče musí potvrdit úmysl uchazeče vzdělávat se v dané střední škole odevzdáním zápisového lístku, a to nejpozději do 10 pracovních dnů od termínu pro zveřejnění výsledků. Uchazeč, který je žákem základní školy, obdrží zápisový lístek na své základní škole, případně ho vydá na žádost uchazeče nebo jeho zákonného zástupce krajský úřad příslušný podle místa trvalého pobytu uchazeče.
  • Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole podle předchozího odstavce, zanikají posledním dnem lhůty pro odevzdání zápisového lístku právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole.
  • Prosíme přijaté uchazeče, aby s ohledem na urychlení přijímacího řízení doručili zápisové lístky, případně oznámili e-mailem ( na adresu info@gvoz.cz), že nemají zájem nastoupit ke studiu na naší škole.

Děkujeme.


Aktualizace 14.6.2021

Podmínkou účasti na přijímacích zkouškách  zůstává, stejně jako v 1.kole, předložení potvrzení o negativním AG testu. 

Test provedený v kmenové škole na začátku týdne je dostačující pro potřeby přijímacích zkoušek. Základní škola o provedeném testu vydá žákovi potvrzení, které uchazeč předkládá u prezence před zkouškami.

Aktuální platné opatření.


č. j. GZAB/0684/2021

Ředitel střední školy, jejíž činnost vykonává Gymnázium Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6a, příspěvková organizace, vyhlašuje v souladu s § 60 až § 61 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, školský zákon, v platném znění, dále jen „zákon“,

2. kolo přijímacího řízení do oboru vzdělávání 79-41-K/81 Gymnázium.

- Předpokládaný počet přijímaných žáků – 20.

- Součástí přijímacího řízení jsou písemné zkoušky z jazyka českého a z matematiky. Termín konání písemných zkoušek - 18. 6. 2021.

- Dalšími kritérii přijímacího řízení jsou studijní výsledky na základní škole.

- Podrobná kritéria přijímacího řízení jsou přílohou.

- Přihlášku ke vzdělávání je nutno doručit na školu nejpozději 16. června 2021.

- Tiskopis přihlášky je k dispozici na webových stránkách MŠMT (pdf, xls) .

- Součástí přihlášky nemusí být vysvědčení nebo jejich ověřené kopie, pokud je klasifikace z příslušných ročníků na přihlášce ověřena školou, ve které uchazeč plní povinnou školní docházku. Uchazečům, kteří měli podánu přihlášku na naši školu v 1. kole, ověříme výsledky vzdělávání podle předchozí přihlášky vidimací.

- Potvrzení lékaře na přihlášce není nutné.

-  Pokud je uchazeč žákem se speciálními vzdělávacími potřebami (dle § 16 školského zákona), doloží k přihlášce ke studiu písemný posudek školského poradenského zařízení, obsahující doporučení vhodného postupu při konání písemných testů přijímací zkoušky. Podmínky vykonání písemných testů pak budou přizpůsobeny v souladu s doporučením školského poradenského zařízení.

- Rozhodnutí o přijetí uchazeče ke studiu je v souladu se zákonem zveřejněno formou seznamu přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem, a to:

      - ve vestibulu Gymnázia Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6a, příspěvková organizace,
      - na webových stránkách školy (www.gvoz.cz)

- Nepřijatým uchazečům nebo zákonným zástupcům nepřijatých nezletilých uchazečů ředitel zasílá rozhodnutí o nepřijetí.

- Svůj zájem studovat na gymnáziu musí přijatý uchazeč potvrdit odevzdáním zápisového lístku, a to ve lhůtě 10 pracovních dnů od zveřejnění výsledků přijímacího řízení.

- Odvolání uchazeče proti rozhodnutí ředitele školy o výsledku přijímacího řízení lze podat ve lhůtě tří pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí.

- Ředitel školy k naplnění předpokládaného stavu žáků může vyhlásit další kola přijímacího řízení.

 

V Ostravě 1. června 2021


Organizace testů přijímacích zkoušek dne 18. 6.2021

Časový rozpis:

  • 8:45 – 9:00 administrace zkoušky z matematiky
  • 9:00 – 9:45 test z matematiky (45 minut čistého času)
  • 9:45 – 9:50 závěrečná administrace
  • 10:10 – 10:25 administrace zkoušky z jazyka českého
  • 10:25 – 11:10 test z jazyka českého (45 minut čistého času)
  • 11:10 – 11:15 závěrečná administrace
Gymnázium Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6a,
je příspěvkovou organizací zřizovanou
Moravskoslezským krajem.
Programovali: SE-MO Data s.r.o.
Gymnázium Ostrava-Zábřeh, příspěvková organizace
Volgogradská 6a
700 30 Ostrava-Zábřeh
596 750 873