Gymnázium Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6aFakultní škola Ostravské univerzity
Gymnázium Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6a,
je příspěvkovou organizací zřizovanou
Moravskoslezským krajem.
Gymnázium Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6a,
je příspěvkovou organizací zřizovanou
Moravskoslezským krajem.

Přijímací řízení 2.kolo

Organizace testů přijímacích zkoušek dne 17.6.2019

Časový rozpis:          

  • 8:45 – 9:00           administrace zkoušky z matematiky
  • 9:00 – 9:45           test z matematiky (45 minut čistého času)
  • 9:45 – 9:50           závěrečná administrace

 

  • 10:10 – 10:25       administrace zkoušky z jazyka českého
  • 10:25 – 11:10       test z jazyka českého (45 minut čistého času)
  • 11:10 – 11:15       závěrečná administrace

Výsledky přijímacího řízení zveřejníme nejpozději dne 17.6.2019 do 16 hod. ve vestibulu školy a na elektronické adrese www.gvoz.cz.

Telefonické informace o výsledcích přijímacího řízení nebudou podávány.

Zákonný zástupce přijatého uchazeče musí po oznámení rozhodnutí – tj. zveřejnění na úřední desce a webových stránkách školy - potvrdit úmysl uchazeče vzdělávat se v dané střední škole odevzdáním zápisového lístku.

Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole podle předchozího odstavce, zanikají posledním dnem lhůty pro odevzdání zápisového lístku právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole. 

V Ostravě dne 13. 6. 2019


 

č. j. GZAB/0771/2019

Ředitel střední školy, jejíž činnost vykonává Gymnázium Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6a, příspěvková organizace, vyhlašuje v souladu s § 60 až § 61 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, školský zákon, v platném znění, dále jen „zákon“,

2. kolo přijímacího řízení do oboru vzdělávání 79-41-K/81 Gymnázium.

-        v souladu s §60 odst. 2 písm. b) zákona předpokládaný počet přijímaných žáků – 12.

-        Součástí přijímacího řízení jsou písemné zkoušky z jazyka českého a z matematiky. Termín konání písemných zkoušek - 17. 6. 2019.

-        Dalšími kritérii přijímacího řízení jsou studijní výsledky na základní škole.

-        Podrobná kritéria přijímacího řízení jsou přílohou.

-        Přihlášku ke vzdělávání je nutno doručit na školu nejpozději 12. června 2019.

-        Tiskopis přihlášky je k dispozici na webových stránkách gymnázia (http://www.gvoz.cz/formulare-ke-stazeni.html).

-        Součástí přihlášky nemusí být vysvědčení nebo jejich ověřené kopie, pokud je klasifikace z příslušných ročníků na přihlášce ověřena školou, ve které uchazeč plní povinnou školní docházku. Uchazečům, kteří měli podánu přihlášku na naši školu v 1. kole, ověříme výsledky vzdělávání podle předchozí přihlášky vidimací.  

-        Potvrzení lékaře na přihlášce není nutné.

-        Pokud je uchazeč žákem se speciálními vzdělávacími potřebami (dle § 16 školského zákona), doloží k přihlášce ke studiu písemný posudek školského poradenského zařízení, obsahující doporučení vhodného postupu při konání písemných testů přijímací zkoušky. Podmínky vykonání písemných testů pak budou přizpůsobeny v souladu s doporučením školského poradenského zařízení.

-        Rozhodnutí o přijetí uchazeče ke studiu je v souladu se zákonem zveřejněno formou seznamu přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem, a to:
                - ve vestibulu Gymnázia Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6a, příspěvková organizace,
                - na webových stránkách školy (www.gvoz.cz)

-        Nepřijatým uchazečům nebo zákonným zástupcům nepřijatých nezletilých uchazečů ředitel zasílá rozhodnutí o nepřijetí.

-        Svůj zájem studovat na gymnáziu musí přijatý uchazeč potvrdit odevzdáním zápisového lístku, a to ve lhůtě 10 pracovních dnů od zveřejnění výsledků přijímacího řízení.

-        Odvolání uchazeče proti rozhodnutí ředitele školy o výsledku přijímacího řízení lze podat ve lhůtě tří pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí.

-        Ředitel školy k naplnění předpokládaného stavu žáků může vyhlásit další kola přijímacího řízení.

 

V Ostravě 24. května 2019


Výuka matematiky metodou prof. M. Hejného

 

Gymnázium Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6a,
je příspěvkovou organizací zřizovanou
Moravskoslezským krajem.
Programovali: SE-MO Data s.r.o.
Gymnázium Ostrava-Zábřeh, příspěvková organizace
Volgogradská 6a
700 30 Ostrava-Zábřeh
596 750 873