Gymnázium Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6aFakultní škola Ostravské univerzity
Gymnázium Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6a,
je příspěvkovou organizací zřizovanou
Moravskoslezským krajem.
Gymnázium Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6a,
je příspěvkovou organizací zřizovanou
Moravskoslezským krajem.

Přijímací řízení 2.kolo

Organizace testů přijímacích zkoušek dne 14. 7.2020

Časový rozpis:          

  • 8:45 – 9:00           administrace zkoušky z matematiky
  • 9:00 – 9:45           test z matematiky (45 minut čistého času)
  • 9:45 – 9:50           závěrečná administrace
  • 10:10 – 10:25       administrace zkoušky z jazyka českého
  • 10:25 – 11:10       test z jazyka českého (45 minut čistého času)
  • 11:10 – 11:15       závěrečná administrace

Výsledky přijímacího řízení zveřejníme nejpozději dne 14.7.2002 do 16 hod. na elektronické adrese www.gvoz.cz.

Zákonný zástupce přijatého uchazeče musí po oznámení rozhodnutí – tj. zveřejnění na úřední desce a webových stránkách školy - potvrdit úmysl uchazeče vzdělávat se v dané střední škole odevzdáním zápisového lístku.

Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole podle předchozího odstavce, zanikají posledním dnem lhůty pro odevzdání zápisového lístku právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole. 


 č. j. GZAB/0904/2020

Ředitel střední školy, jejíž činnost vykonává Gymnázium Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6a, příspěvková organizace, vyhlašuje v souladu s § 60 až § 61 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, školský zákon, v platném znění, dále jen „zákon“,

2. kolo přijímacího řízení do oboru vzdělávání 79-41-K/81 Gymnázium.

- Předpokládaný počet přijímaných žáků – 9.

- Součástí přijímacího řízení jsou písemné zkoušky z jazyka českého a z matematiky. Termín konání písemných zkoušek - 14. 7. 2020.

- Dalšími kritérii přijímacího řízení jsou studijní výsledky na základní škole.

- Podrobná kritéria přijímacího řízení jsou přílohou.

- Přihlášku ke vzdělávání je nutno doručit na školu nejpozději 10. července 2020.

- Tiskopis přihlášky je k dispozici na webových stránkách gymnázia (http://www.gvoz.cz/formulare-ke-stazeni.html).

- Součástí přihlášky nemusí být vysvědčení nebo jejich ověřené kopie, pokud je klasifikace z příslušných ročníků na přihlášce ověřena školou, ve které uchazeč plní povinnou školní docházku. Uchazečům, kteří měli podánu přihlášku na naši školu v 1. kole, ověříme výsledky vzdělávání podle předchozí přihlášky vidimací.  

- Potvrzení lékaře na přihlášce není nutné.

- Rozhodnutí o přijetí uchazeče ke studiu je v souladu se zákonem zveřejněno formou seznamu přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem, a to:

        - ve vestibulu Gymnázia Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6a, příspěvková organizace,
        - na webových stránkách školy (www.gvoz.cz)

- Nepřijatým uchazečům nebo zákonným zástupcům nepřijatých nezletilých uchazečů ředitel zasílá rozhodnutí o nepřijetí.

- Svůj zájem studovat na gymnáziu musí přijatý uchazeč potvrdit odevzdáním zápisového lístku, a to ve lhůtě 10 pracovních dnů od zveřejnění výsledků přijímacího řízení.

- Odvolání uchazeče proti rozhodnutí ředitele školy o výsledku přijímacího řízení lze podat ve lhůtě tří pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí.

- Ředitel školy k naplnění předpokládaného stavu žáků může vyhlásit další kola přijímacího řízení.

V Ostravě 30. června 2020

 

Gymnázium Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6a,
je příspěvkovou organizací zřizovanou
Moravskoslezským krajem.
Programovali: SE-MO Data s.r.o.
Gymnázium Ostrava-Zábřeh, příspěvková organizace
Volgogradská 6a
700 30 Ostrava-Zábřeh
596 750 873