Gymnázium Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6aFakultní škola Ostravské univerzity
Gymnázium Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6a,
je příspěvkovou organizací zřizovanou
Moravskoslezským krajem.
Gymnázium Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6a,
je příspěvkovou organizací zřizovanou
Moravskoslezským krajem.

Přijímací řízení - aktualizováno

Aktualizace 8.4.2021

Ministerstvo zdravotnictví ČR vydalo dne 7.4.2021 Mimořádné opatření  (MZDR 14592/2021-1/MIN/KAN), ve kterém nařizuje postup při přijímacím řízení na střední školy.  Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR pak následně vydalo Opatření obecné povahy Přijímací řízení – dodatek (MSMT-4337/2021-7).

Z uvedených dokumentů vyplývá:

I. Uchazečům o střední vzdělávání se umožní osobní přítomnost na jednotné přijímací zkoušce pouze v případě, že 

 1. nemá příznaky onemocnění COVID-19, a
 2. doloží před přijímací zkouškou negativní výsledek neinvazivního preventivního antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo neinvazivního preventivního RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 provedených v současné škole v posledních 7 dnech před konáním přijímací zkoušky.

Škola, ve které je uchazeč žákem, je povinna provést na jeho žádost preventivní test a vydat o výsledku testu doklad.

Škola, na kterou se uchazeč hlásí, tuto povinnost nemá.

II. Doklad o testování na současné škole může uchazeč nahradit:

 1. dokladem, že uchazeč prodělal laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19 a od prvního pozitivního testu neuplynulo více než 90 dní nebo
 2. dokladem vydaným poskytovatelem zdravotních služeb o negativním výsledku AG nebo PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2, který byl proveden v posledních 7 dnech nebo
 3. certifikátem MZd ČR o provedení očkování proti onemocnění COVID-19, kdy od poslední předepsané dávky uplynulo nejméně 14 dnů.

Pokud uchazeč nepředloží některý z výše uvedených dokladů, škola mu účast na přijímací zkoušce neumožní.

V případě, že má uchazeč právo u přijímací zkoušky na přítomnost podporující osoby nebo jiné osoby, musí tato osoba předložit doklad podle bodu II, jinak škola účast takové osoby na přijímací zkoušce neumožní.

Uchazeč, který se z důvodu nepředložení dokladu podle mimořádného opatření MZd ČR neúčastnil řádného termínu jednotné přijímací zkoušky, se může ve lhůtě do tří dnů písemně omluvit řediteli školy, ve které ji měl konat. Pak koná zkoušku v náhradním termínu.


Aktualizace 16.3.2021

Ministerstvo školství upravilo některé podrobnosti průběhu přijímacího řízení ve školním roce 2020/2021:

 • Jednotné přijímací zkoušky (dále jen „JPZ“) jsou posunuty na 5. a 6. května 2021.
  • Pozvánku k JPZ zašle střední škola e-mailem nejpozději 14 dnů před jejím konáním.
 • Časový limit pro písemný test JPZ se u českého jazyka a literatury prodlužuje o 10 minut (tj. na 70 min.) a u matematiky o 15 minut (tj. na 85 min.).
 • Případný náhradní termín je stanoven na 2. a 3 . června 2021.
 • Kritéria vyhlášená ředitelem školy zůstávají v platnosti.
 • Ředitel školy ukončí hodnocení a vyhlásí výsledky přijímacího řízení nejpozději do 21. května 2021.
 • ZŠ může vydávat zápisové lístky až do 30. dubna 2021; na odevzdání zápisového lístku má přijatý uchazeč 10 pracovních dnů po vyhlášení výsledků.

 


Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022

č.j. GZAB/0005/2021

Ředitel střední školy, jejíž činnost vykonává Gymnázium Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6a, příspěvková organizace, vyhlašuje v souladu s § 60 až § 61 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, školský zákon, v platném znění, 1. kolo přijímacího řízení do oboru vzdělávání 79-41-K/81 Gymnázium.

- Pro školní rok 2021/2022 bude na základě přijímacího řízení přijato z řad uchazečů (žáků 5. tříd ZŠ) nejvýše 60 žáků.

- Součástí přijímacího řízení je jednotná přijímací zkouška, která se skládá z písemného testu z jazyka českého a z matematiky.  První termín konání zkoušky - 14. 4. 2021 - ve škole uvedené na přihlášce v prvním pořadí, druhý termín – 15. 4. 2021 – ve škole uvedené na přihlášce v druhém pořadí.

- Dalšími kritérii přijímacího řízení jsou studijní výsledky na základní škole.

- Podrobná kritéria přijímacího řízení jsou přílohou.

- Přihlášku ke vzdělávání na střední školu podává zákonný zástupce nezletilého uchazeče řediteli střední školy do 1. března 2021.

- Přihlášku ke vzdělávání je nutné podat na tiskopisu předepsaném MŠMT. Tyto formuláře jsou k dispozici na stránkách MŠMT (pdf, xls) .

- Součástí přihlášky nemusí být vysvědčení nebo jejich ověřené kopie, pokud je klasifikace z příslušných ročníků na přihlášce ověřena školou, ve které uchazeč plní povinnou školní docházku.

Potvrzení lékaře na přihlášce není nutné.

- Pokud je uchazeč žákem se speciálními vzdělávacími potřebami (dle § 16 školského zákona), doloží k přihlášce ke studiu písemný posudek školského poradenského zařízení, obsahující doporučení vhodného postupu při konání písemných testů přijímací zkoušky. Podmínky vykonání písemných testů pak budou přizpůsobeny v souladu s doporučením školského poradenského zařízení.

- Uchazeč, který se pro vážné důvody k řádnému termínu přijímací zkoušky nedostavil a svoji neúčast písemně nejpozději do 3 dnů omluvil řediteli školy, ve které ji měl konat, koná zkoušku v náhradním termínu, a to pro 1. termín – 12. 5. 2021, pro 2. termín – 13. 5. 2021.

 

Další informace:

- Ředitel školy ukončí hodnocení do 2 pracovních dnů po zpřístupnění hodnocení uchazeče Centrem pro zjišťování výsledků vzdělávání (www.cermat.cz) a zveřejní seznam přijatých uchazečů.

- Rozhodnutí o přijetí uchazeče ke studiu je v souladu se zákonem zveřejněno formou seznamu přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem, a to:

 • ve vestibulu Gymnázia Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6a, příspěvková organizace,
 • na webových stránkách školy (www.gvoz.cz)

- Zákonným zástupcům nepřijatých nezletilých uchazečů ředitel zasílá písemné rozhodnutí o nepřijetí.

- Svůj zájem studovat na gymnáziu musí přijatý uchazeč potvrdit odevzdáním zápisového lístku, a to ve lhůtě 10 pracovních dnů od zveřejnění výsledků přijímacího řízení. Uchazeč, který je žákem základní školy, obdrží zápisový lístek v této základní škole do 15. března. V ostatních případech vydá na žádost uchazeče nebo jeho zákonného zástupce zápisový lístek krajský úřad příslušný podle místa trvalého pobytu uchazeče.

- Odvolání uchazeče proti rozhodnutí ředitele školy o výsledku přijímacího řízení lze podat ve lhůtě tří pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí.

- Ředitel školy k naplnění předpokládaného stavu žáků může vyhlásit další kola přijímacího řízení.

- Další informace k jednotné zkoušce, její organizaci a specifikace požadavků jsou k dispozici na stránkách CERMAT a MŠMT

 

V Ostravě 18. ledna 2021

 

RNDr. Jiří Chmela
ředitel školy

 

(Dokument v pdf)

Gymnázium Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6a,
je příspěvkovou organizací zřizovanou
Moravskoslezským krajem.
Programovali: SE-MO Data s.r.o.
Gymnázium Ostrava-Zábřeh, příspěvková organizace
Volgogradská 6a
700 30 Ostrava-Zábřeh
596 750 873