Gymnázium Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6aFakultní škola Ostravské univerzity
Gymnázium Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6a,
je příspěvkovou organizací zřizovanou
Moravskoslezským krajem.
Gymnázium Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6a,
je příspěvkovou organizací zřizovanou
Moravskoslezským krajem.

Přijímací řízení

Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2018/2019

č.j. GZAB/0063/2018

Ředitel střední školy, jejíž činnost vykonává Gymnázium Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6a, příspěvková organizace, vyhlašuje v souladu s § 60 až § 61 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, školský zákon, v platném znění, 1. kolo přijímacího řízení do oboru vzdělávání 79-41-K/81 Gymnázium.

- Pro školní rok 2018/2019 bude na základě přijímacího řízení přijato z řad uchazečů (žáků 5. tříd ZŠ) nejvýše 60 žáků.

- Součástí přijímacího řízení je jednotná přijímací zkouška, která se skládá z písemného testu z jazyka českého a z matematiky.  První termín konání zkoušky - 13. 4. 2018- ve škole uvedené na přihlášce v prvním pořadí, druhý termín  – 17. 4. 2018 – ve škole uvedené na přihlášce v druhém pořadí.

- Dalšími kritérii přijímacího řízení jsou studijní výsledky na základní škole a úspěšná účast v předmětových soutěžích.

- Podrobná kritéria přijímacího řízení jsou přílohou.

- Přihlášku ke vzdělávání na střední školu podává zákonný zástupce nezletilého uchazeče řediteli střední školy do 1. března 2018.

- Přihlášku ke vzdělávání je nutné podat na tiskopisu předepsaném MŠMT. Tyto formuláře jsou k dispozici na stránkách MŠMT či na webových stránkách gymnázia.

- Součástí přihlášky nemusí být vysvědčení nebo jejich ověřené kopie, pokud je klasifikace z příslušných ročníků na přihlášce ověřena školou, ve které uchazeč plní povinnou školní docházku.

Potvrzení lékaře na přihlášce není nutné.

- Pokud je uchazeč žákem se speciálními vzdělávacími potřebami (dle § 16 školského zákona), doloží k přihlášce ke studiu písemný posudek školského poradenského zařízení, obsahující doporučení vhodného postupu při konání písemných testů přijímací zkoušky. Podmínky vykonání písemných testů pak budou přizpůsobeny v souladu s doporučením školského poradenského zařízení.

- Uchazeč, který se pro vážné důvody k řádnému termínu přijímací zkoušky nedostavil a svoji neúčast písemně nejpozději do 3 dnů omluvil řediteli školy, ve které ji měl konat, koná zkoušku v náhradním termínu, a to pro 1.termín – 10.5.2018, pro 2. termín – 11.5.2018.

Další informace:

- Ředitel školy ukončí hodnocení do 2 pracovních dnů po zpřístupnění hodnocení uchazeče Centrem pro zjišťování výsledků vzdělávání (www.cermat.cz) a zveřejní seznam přijatých uchazečů.

- Rozhodnutí o přijetí uchazeče ke studiu je v souladu se zákonem zveřejněno formou seznamu přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem, a to:

  • ve vestibulu Gymnázia Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6a, příspěvková organizace,
  • na webových stránkách školy (www.gvoz.cz)

- Nepřijatým uchazečům nebo zákonným zástupcům nepřijatých nezletilých uchazečů ředitel zasílá rozhodnutí o nepřijetí.

- Svůj zájem studovat na gymnáziu musí přijatý uchazeč potvrdit odevzdáním zápisového lístku, a to ve lhůtě 10 pracovních dnů od zveřejnění výsledků přijímacího řízení. Uchazeč, který je žákem základní školy, obdrží zápisový lístek v této základní škole do 15. března. V ostatních případech vydá na žádost uchazeče nebo jeho zákonného zástupce zápisový lístek krajský úřad příslušný podle místa trvalého pobytu uchazeče.

- Odvolání uchazeče proti rozhodnutí ředitele školy o výsledku přijímacího řízení lze podat ve lhůtě tří pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí.

- Ředitel školy k naplnění předpokládaného stavu žáků může vyhlásit další kola přijímacího řízení.

- Další informace k jednotné zkoušce, jejich organizaci a specifikace požadavků pro přijímací zkoušku jsou k dispozici na stránkách CERMAT a MŠMT.

V Ostravě 24. ledna 2018

Prezentace vedení školy ze dne otevřencýh dveří 30.1.2018

Gymnázium Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6a,
je příspěvkovou organizací zřizovanou
Moravskoslezským krajem.
Programovali: SE-MO Data s.r.o.
Gymnázium Ostrava-Zábřeh, příspěvková organizace
Volgogradská 6a
700 30 Ostrava-Zábřeh
596 750 873