Gymnázium Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6aFakultní škola Ostravské univerzity
Gymnázium Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6a,
je příspěvkovou organizací zřizovanou
Moravskoslezským krajem.
Gymnázium Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6a,
je příspěvkovou organizací zřizovanou
Moravskoslezským krajem.

Projekty

Projekt "Osobnostně profesní rozvoj pedagogů a podpora žáků"

Operační program: Výzkum, vývoj a vzdělávání

Výzva: Šablony pro SŠ a VOŠ II
Číslo výzvy: 02_18_065

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_065/001626

Realizace projektu: 1.9.2019 - 31.8.2021

Celkové výdaje projektu: 983 408 Kč

Projekt je zaměřen na podporu osobnostně profesního rozvoje pedagogů formou jejich dalšího vzdělávání, tandemové výuky, vzájemné spolupráce pedagogů a zapojení odborníků z praxe do výuky. Dalším cílem projektu je podpora žáků realizací projektových dnů, badatelského klubu a doučování.
 

Projekt "Nadregionální přírodovědné soutěže pořádané Gymnáziem Ostrava-Zábřeh"

Dotační program: Vzdělávání a talentmanagement na území SMO pro rok 2019 a 1. čtvrtletí 2020

Celkové výdaje projektu: 250 000 Kč
Projekt je realizován s finanční podporou statutárního města Ostravy.

 
Cílem projektu je uspořádat tři významné přírodovědné soutěže - mezinárodní týmovou soutěž Fyzikální náboj, která se v ČR koná pouze v Praze a v Ostravě, soutěž Vědecký čtyřboj, ve které soutěžící poměřují své znalosti v oblasti matematiky, fyziky, chemie a biologie, a také již tradiční Soutěžní přehlídku studentských programů určenou pro týmy i jednotlivce ze SŠ Moravskoslezského kraje a ostravských ZŠ.
 

Projekt "Vyhledávání a podpora talentovaných žáků Gymnázia Ostrava-Zábřeh"

Dotační program: Vzdělávání a talentmanagement na území SMO pro rok 2019 a 1. čtvrtletí 2020

Celkové výdaje projektu: 220 000 Kč
Projekt je realizován s finanční podporou statutárního města Ostravy.

 
Projekt navazuje na úspěšně realizované předchozí projekty, pokračuje v systematické podpoře a rozvoji talentu vybraných žáků školy a zaměřuje se také na vyhledávání a objevování nových talentů v oblasti přírodních a technických věd. Žáci mají možnost se z prostředků dotace zúčastnit mnoha odborných konferencí, exkurzí, besed či přednášek. Získané znalosti a zkušenosti žáci zužitkují při úspěšném řešení soutěží i ve svém dalším studiu. 
 

Projekt "Mezinárodní soutěž Fyzikální náboj a krajská Soutěžní přehlídka studentských programů"

Dotační program: Vzdělávání a talentmanagement na území SMO pro rok 2018 a 1. čtvrtletí 2019

Celkové výdaje projektu: 180 000 Kč
Projekt je realizován s finanční podporou statutárního města Ostravy.

 
Cílem projektu je uspořádat mezinárodní týmovou soutěž Fyzikální náboj. V ČR se soutěž koná pouze v Praze a v Ostravě. Usnadníme tím možnost zúčastnit se soutěže většímu počtu nadaných žáků na fyziku, zejména z našeho regionu.
Druhou akcí konanou v rámci projektu je tradiční Soutěžní přehlídka studentských programů určená pro studenty SŠ Moravskoslezského kraje a žáky ostravských ZŠ.
 

Projekt "Podpora talentovaných žáků Gymnázia Ostrava-Zábřeh"

Dotační program: Vzdělávání a talentmanagement na území SMO pro rok 2018 a 1. čtvrtletí 2019

Celkové výdaje projektu: 200 000 Kč
Projekt je realizován s finanční podporou statutárního města Ostravy.

 
Projekt navazuje na úspěšně realizovaný 1. ročník v minulém roce a pokračuje v podpoře a rozvoji talentu vybraných žáků školy v oblasti přírodních a technických věd. Žáci mají možnost se z prostředků dotace zúčastnit mnoha odborných konferencí, exkurzí, besed či přednášek. Získané znalosti a zkušenosti žáci zužitkují při úspěšném řešení soutěží i ve svém dalším studiu. 
 

Projekt "Podpora osobnostně profesního rozvoje pedagogů a podpora žáků ohrožených školním neúspěchem"

Operační program: Výzkum, vývoj a vzdělávání

Výzva: Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - Šablony pro SŠ a VOŠ I
Číslo výzvy: 02_16_035

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.X/0.0/0.0/16_035/0005760
Celkové výdaje projektu: 792 249 Kč

Projekt je zaměřen na podporu osobnostně profesního rozvoje pedagogů formou jejich dalšího vzdělávání, tandemové výuky, vzájemné spolupráce pedagogů a zapojení odborníků z praxe do výuky. Dalším cílem projektu je podpora žáků ohrožených školním neúspěchem formou doučování.
 

Projekt "Fyzikální náboj - region Morava a Slezsko"

Dotační program: Vzdělávání a talentmanagement na území SMO pro rok 2017 a 1. čtvrtletí 2018

Celkové výdaje projektu: 192 000 Kč
Projekt je realizován s finanční podporou statutárního města Ostravy.

 
Cílem projektu je uspořádat mezinárodní týmovou soutěž Fyzikální náboj. V ČR se soutěž dosud konala pouze v Praze. Rozšíříme tím stávající síť a usnadníme možnost zúčastnit se soutěže většímu počtu nadaných žáků na fyziku, zejména z našeho regionu.
 

Projekt "Podpora talentovaných žáků Gymnázia Ostrava-Zábřeh"

Dotační program: Vzdělávání a talentmanagement na území SMO pro rok 2017 a 1. čtvrtletí 2018

Celkové výdaje projektu: 100 000 Kč
Projekt je realizován s finanční podporou statutárního města Ostravy.

 
Projekt je zaměřen na podporu rozvoje talentu skupiny 18 žáků školy v oblasti přírodních a technických věd. Žáci dosahují vynikajících výsledků v soutěžích, účastní se projektů a konferencí  v oblasti přírodních věd a mají velký zájem o další prohlubování svých vědomostí a dovedností.
Z prostředků dotace je možno uhradit zejm. náklady na cestovné, ubytování a vstupné, spojené se studijními pobyty žáků, studijní literaturu a materiální vybavení podporující jejich rozvoj, náklady na rozvoj jejich jazykových kompetencí a další.
 

Projekt "Podporujeme reprezentanta ČR v Astronomické olympiádě"

Dotační program: Vzdělávání, věda, výzkum a talentmanagement na území SMO 2016 

Celkové výdaje projektu: 81 000 Kč
Projekt je realizován s finanční podporou statutárního města Ostravy.
 
Projekt je zaměřen na podporu rozvoje talentu studenta oktávy B, který v uplynulých letech pravidelně reprezentoval školu v odborných soutěžích, zejm. přírodovědného zaměření. V roce 2015 byl dokonce členem reprezentace ČR v Mezinárodní astronomické olympiádě, kde získal bronzovou medaili.
Z prostředků dotace je možno uhradit zejm. náklady na cestovné, ubytování a vstupné, spojené se studijními pobyty žáka, náklady na rozvoj jeho jazykových kompetencí, studijní literaturu a další.
 

Projekt "Podpora jazykového vzdělávání"

Operační program: Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Prioritní osa: Počáteční vzdělávání
Oblast podpory 7.1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání
Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/56.1178

Financování projektu:
Celkové výdaje projektu:   946 226,00 Kč

Cílem projektu je zlepšení jazykových kompetencí žáků a prohloubení jejich znalostí o zemích EU a Evropského sdružení volného obchodu. V rámci projektu se uskuteční tři jazykově vzdělávací pobyty (Anglie, Německo, Španělsko), na kterých budou žáci absolvovat výuku v jazykové škole místa pobytu a seznámí se významnými reáliemi příslušného místa.

Další aktivitou projektu jsou speciální zahraniční krátkodobé kurzy pro vyučující cizích jazyků zaměřené především na metodiku a didaktiku  výuky cizího jazyka.

Veřejná zakázka - Jazykový kurz v Hastings s  návštěvou Londýna - smlouva
Veřejná zakázka - Jazykový kurz -Berlín - smlouva

 

Projekt "Pedagog a tablety ve výuce"

Operační program: Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Prioritní osa: 7.1 Počáteční vzdělávání
Oblast podpory:  7.1.3 Další vzdělávání pedagogickcýh pracovníků škol a školských zařízení

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.3.00/51.0006

V tomto projektu zaměřeném na rozvoj dovedností pedagogických pracovníků v oblasti využití moderních prostředků ICT vystupujeme v roli partnera s finančním příspěvkem.
Projekt je relaizován na celkem 40 základních a 10 středních školách v regionu.


Projekt "Zateplení budovy Gymnázia Volgogradská"

Operační program: Životní prostředí

Prioritní osa: 3. Udržitelné využívání zdrojů energie
Oblast podpory 3.2 Realizace úspor energie a využití odpadního tepla
Registrační číslo projektu: CZ.1.02/3.2.00/13.20162

Cílem projektu je snížení energetické náročnosti dotčených objektů vedoucí k redukci emisí škodlivin a úspoře paliv a nákladů na vytápění. Výstupem projektu budou zateplené budovy pavilonů učeben, spojovacího krčku a tělocvičny gymnázia, které budou splňovat požadovanou hodnotu průměrného součinitele prostupu tepla obálkou budovy podle normy ČSN 730540-2.


Projekt "Podpora jazykového vzdělávání ve středních školách"

Operační program: Regionální operační program NUTS II Moravskoslezsko 2007 – 2013
Prioritní osa: Podpora prosperity regionu
Oblast podpory 2.1 Infrastruktura veřejných služeb, dílčí oblast podpory 2.1.1 Rozvoj infrastruktury pro vzdělávání
Registrační číslo projektu: CZ.1.10/2.1.00/25.01402

Financování projektu:
Celkové výdaje projektu: 20 543 689,84 Kč
Dotace EU: 17 462 136,36 Kč
Podíl kraje: 3 081 553,48 Kč
Cílem projektu je zlepšení stávající infrastruktury pro vzdělávání, tzn. vytvoření podmínek pro zkvalitnění výuky cizích jazyků na vybraných středních školách v Moravskoslezském kraji. Výstupem projektu budou inovované a modernizované laboratoře pro výuku jazykových předmětů. V rámci projektu dojde k pořízení nábytku, jazykového odborného vybavení a ICT pro zkvalitnění a zatraktivnění výuky.

 

Projekt "Přírodovědné laboratoře"

Operační program: Regionální operační program NUTS II Moravskoslezsko 2007 – 2013
Prioritní osa: Podpora prosperity regionu
Oblast podpory 2.1 Infrastruktura veřejných služeb, dílčí oblast podpory 2.1.1 Rozvoj infrastruktury pro vzdělávání
Registrační číslo projektu: CZ.1.10/2.1.00/29.01539

Financování projektu:
Celkové výdaje projektu: 9 887 884,70 Kč
Dotace EU: 8 002 463,97 Kč
Podíl kraje: 1 412 199,53 Kč
Cílem projektu je zlepšení podmínek a zvýšení efektivity vyučovacího procesu, názornosti, a pestrosti výuky. Bude možno respektovat individuální potřeby žáků, vytvářet podmínky pro rozvoj nadání žáků, nabídnout prostory pro volnočasové aktivity mimo výuku či v rámci dalšího vzdělávání ve středních školách zřizovaných Moravskoslezským krajem. Na naší škola vybudujeme novou přírodovědnou laboratoř pro potřeby předmětů fyziky, biologie a geologie, vybavenou moderní didaktickou technikou umožňující práci s počítačem podporovanými experimenty.


EU peníze středním školám

Jsme řešiteli projektu OP VK v rámci dotačního programu EU peníze středním školám, jehož cílem je zkvalitnění podmínek pro vzdělávání v naší škole, zejm. v oblastech ICT, matematiky, přírodních věd a finanční gramotnosti žáků.
V rámci projektu především vznikne několik sad inovativních digitálních učebních materiálů, jejichž smyslem je dosažení vyšší kvality výuky a vyšší motivace žáků k učení vedoucí k lepším studijním výsledkům.
Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Název projektu: Zlepšení podmínek pro vzdělávání
Reg. č.: CZ.1.07/1.5.00/34.0599
Oblast podpory: 1.5 - Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách
Předkladatel: Gymnázium, Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6a, přísp.org.

Výstupy projektu

 

Inovace výuky československých a českých dějin 20. století na středních školách

Hlavním cílem projektu je podpora realizace kurikulární reformy škol se zaměřením na výuku moderních československých a českých dějin 20. století v širších souvislostech.
Výuka českých a československých dějin 20. století poskytuje celou řadu ilustračních rámců, pomocí nichž, je možno problematiku studia minulosti posluchačům středních škol zatraktivnit a zpřístupnit. Na rozdíl od starších dějinných období zde lze využít nejen pestřejší palety zdrojů, ale rovněž metod. Uvedené dějinné období je možno ozřejmit řadou dostupných dokumentů a dalších zdrojů. Je zároveň možné posluchače vtáhnout do procesu vzdělávání demonstrací novějších postupů zkoumání 20. století: stále hojněji je např. využívána metoda tzv. "orální historie", kdy jsou dotazování bezprostřední pamětníci přelomových událostí.
Hlavními výstupy projektu budou:
- komplexní výukový materiál pro žáky doplněný o pracovní listy
- metodika výuky pro učitele
- interaktivní pomůcky (mapy, animace, webové rozhraní, databáze zdrojů)
- pilotní výuka za využití inovovaných výukových prvků.

Název projektu: Inovace výuky československých a českých dějin 20. století na středních školách v Olomouckém a Moravskoslezském kraji
Reg. č.: CZ.1.07/1.1.00/26.0058
Předkladatel: Olomoucký kraj

 

Kosmické souvislosti aneb astronomie pro školy

web: http://planetarium.vsb.cz/cs/okruhy/pro-skoly/KOS/

Naše škola je partnerskou organizací ESF projektu OP VK v rámci globálního grantu Zvyšování kvality vzdělávání v Moravskoslezském kraji II.
Naši vyučující se budou spolupodílet na vzniku a výrobě nových programů pro školy v Hvězdárně a planetáriu Ostrava, včetně přípravy nejrůznějších doprovodných aktivit, které umožní žákům lepší pochopení a porozumění dané problematice.

Název projektu: Kosmické souvislosti aneb astronomie pro školy
Reg. č.: CZ.1.07/1.1.24/01.0128
Oblast podpory: 1.1 - Zvyšování kvality ve vzdělávání
Předkladatel: Hvězdárna a planetárium Johanna Palisy, HGF, VŠB – TU Ostrava

 

Výuka k různosti jako součást multikulturní výchovy a vzdělávání

web: http://www.nejsmevsichnistejni.cz

Naše škola se stala součástí sítě škol zapojených do projektu OP VK Výuka k různosti jako součást multikulturní výchovy a vzdělávání. Mottem projektu je "Handicap neznamená neschopnost".
Cílem projektu je přispět k eliminaci xenofobie (obavy z neznámého) dětí a žáků při komunikaci se světem zdravotně postižených (OZP). Současně projekt pomůže žákům se speciálními vzdělávacími potřebami lépe se orientovat ve svém vztahu k majoritní společnosti v kontextu jejich handicapu. Projekt je zaměřen na vytvoření učebních opor potřebných k výuce různosti v oblasti problematiky menšin, především menšiny OZP, která je nejpočetnější menšinou ČR (cca 10% populace), nabídne informace o problematice soužití s lidmi, kteří se od většinové společnosti nějak liší i základní principy zdůrazňující skutečnost, že odlišnost lidí nemusí být problémem, ale východiskem resp. výzvou, o zásadách správné komunikace s jednotlivými skupinami handicapovaných a ukáže příklady dobré a špatné praxe ve využívání potenciálu OZP při jejich integraci do většinové společnosti.

Název projektu: Výuka k různosti (jako součást multikulturní výchovy a vzdělávání)
Reg. č.: CZ.1.07/1.2.00/08.0110
Oblast podpory: 1.2 – Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
Předkladatel: Centrum vizualizace a interaktivity vzdělávání, s.r.o., Ostrava
webové stránky projektu

Svět vědy

Naše škola se zapojila do sítě základních a středních škol v projektu Svět vědy, realizovaného v rámci OP VK Vysokou školou báňskou - Technickou univerzitou Ostrava.
Hlavním cílem projektu je popularizovat výsledky vědy a výzkumu zejm. v oblasti přírodních a technických věd, představit cílovým skupinám "jak se dělá věda" a motivovat tak mladé a talentované zájemce o vědu a výzkum v přírodních a technických vědách.

ELDOŠ - eLearning do škol!

web: http://www.virtuniv.cz

Na podzim 2010 jsme byli zařazeni do sítě škol participujících na dalším vzdělávání pedagogických pracovníků v rámci ESF projektu MS kraje, OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, v prioritní ose 7.1 - Počáteční vzdělávání.
Projektu se bude účastnit 8 učitelů, kteří po jeho absolvování získají certifikát o základní znalosti práce v e-learningovém prostředí Moodle.

Název projektu: ELDOŠ - eLearning do škol!
Reg. č.: CZ.1.07/1.3.05/02.0027
Oblast podpory: 7.1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení
Předkladatel: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

 

Nové přístupy k využití ICT ve výuce přírodovědných předmětů na střední škole

web: http://projekty.osu.cz/ictss/www

Naše škola je partnerskou organizací ESF projektu MS kraje, OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, v prioritní ose 1.1 - Zvyšování kvality ve vzdělávání.

Název projektu: Nové přístupy k využití ICT ve výuce přírodovědných předmětů na střední škole
Reg. č.: CZ.1.07/1.1.07/02.0049
Oblast podpory: 1.1 - Zvyšování kvality ve vzdělávání
Předkladatel: Ostravská univerzita v Ostravě

Adopce na dálku

Již od roku 2007 škola podporuje dvě indické děti Sumana Manoje a Nikhithu prostřednictvím Adopce na dálku. více

Oranžová učebna

Pomoz své škole k nové ORANŽOVÉ UČEBNĚ

Naše škola podala tři projekty do programu Oranžová učebna Nadace ČEZ.
Projekty si kladou za cíl vybavit učebny fyziky moderními sadami pro počítačem řízené a zpracovávané experimenty, resp. interaktivními didaktickými technologiemi.
Podané projekty:

  • Podpora ICT ve výuce fyziky - efektivně a interaktivně
  • Podpora ICT ve výuce fyziky - měření se systémem ISES
  • Podpora ICT ve výuce fyziky - výuka s interaktivní tabulí
Gymnázium Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6a,
je příspěvkovou organizací zřizovanou
Moravskoslezským krajem.
Programovali: SE-MO Data s.r.o.
Gymnázium Ostrava-Zábřeh, příspěvková organizace
Volgogradská 6a
700 30 Ostrava-Zábřeh
596 750 873