Gymnázium Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6aFakultní škola Ostravské univerzity
Gymnázium Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6a,
je příspěvkovou organizací zřizovanou
Moravskoslezským krajem.
Gymnázium Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6a,
je příspěvkovou organizací zřizovanou
Moravskoslezským krajem.

Školní centrum poradenských služeb

Ve škole pracuje Školní centrum poradenských služeb. Jeho členy jsou dva výchovní poradci a metodik prevence rizikových jevů.

Centrum navazuje na hlavní činnost školy, doplňuje a zkvalitňuje poskytované služby žákům, rodičům a učitelům v oblastech kariérového poradenství, prevence sociálně patologických jevů a krizové intervence. Služby jsou poskytovány žákům, jejich zákonným zástupcům a pedagogům v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., školský zákon, a s vyhláškou č. 27/2016 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních. 

Nabízené služby školního centra poradenských služeb:

 • Inicializace aktivit vedoucích k vylepšení sociálního klimatu školy – posílení pozitivních vztahů mezi všemi subjekty školy.
 • Spolupráce s učiteli při vyhledávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků mimořádně nadaných.
 • Péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.
 • Prevence a řešení rizikového chování žáků.
 • Prevence a řešení školní neúspěšnosti žáka.
 • Profesní poradenství při volbě dalšího studia, vytváření podmínek k maximálnímu využití potenciálu dítěte.
 • Poskytnutí úvodní i následné poradenské konzultace dítěti, které ho samo vyhledá.
 • Poskytnutí krizové intervence dítěti, které se ocitne v psychicky mimořádně náročné situaci.
 • Opatření k posílení pozitivní atmosféry ve škole, anonymní anketní šetření a průzkumy ve škole (vztah žáků k vyučovacím předmětům, prevence rizikového chování žáků apod.) a konzultace zjištěných údajů s vedením školy, pedagogickou radou apod. při důsledném zachovávání anonymity jednotlivých žáků, kteří se šetření a průzkumů účastnili.
 • Vedení třídnických hodin ve spolupráci s třídním učitelem.
 • Spolupráce se školskými poradenskými zařízeními (Pedagogicko-psychologická poradna, Speciální pedagogické centrum) při zajišťování poradenských služeb přesahujících kompetence školy.
 • Spolupráce s organizacemi při realizování programů primární prevence rizikového chování žáků.

 

 Mgr. Helena Kratochvilová

 výchovný poradce 
kariérový poradce

 h.kratochvilova@gvoz.cz
 Mgr. Marcela Gajdová  školní metodik prevence    m.gajdova@gvoz.cz
Gymnázium Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6a,
je příspěvkovou organizací zřizovanou
Moravskoslezským krajem.
Programovali: SE-MO Data s.r.o.
Gymnázium Ostrava-Zábřeh, příspěvková organizace
Volgogradská 6a
700 30 Ostrava-Zábřeh
596 750 873