Školní poradenské pracoviště

Součástí činnosti školy je Školní poradenské pracoviště. Jeho členy jsou výchovný poradce, školní metodik prevence a sociální pedagog.

Pracoviště navazuje na hlavní činnost školy, doplňuje a zkvalitňuje poskytované služby žákům, rodičům a učitelům v oblastech prevence sociálně patologických jevů, kariérového poradenství a krizové intervence. Služby jsou poskytovány žákům, jejich zákonným zástupcům a pedagogům v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., školský zákon, a s vyhláškou č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných.

Nabízené služby školního poradenského pracoviště:

 • Inicializace aktivit vedoucích k vylepšení sociálního klimatu školy – posílení pozitivních vztahů mezi všemi subjekty školy.
 • Spolupráce s učiteli při vyhledávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků mimořádně nadaných.
 • Péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.
 • Prevence a řešení rizikového chování žáků.
 • Prevence a řešení školní neúspěšnosti žáka.
 • Profesní poradenství při volbě dalšího studia, vytváření podmínek k maximálnímu využití potenciálu žáka.
 • Poskytnutí úvodní i následné poradenské konzultace dítěti, které ho samo vyhledá.
 • Poskytnutí krizové intervence dítěti, které se ocitne v psychicky mimořádně náročné situaci.
 • Opatření k posílení pozitivní atmosféry ve škole, anonymní anketní šetření a průzkumy ve škole (vztah žáků k vyučovacím předmětům, prevence rizikového chování žáků apod.) a konzultace zjištěných údajů s vedením školy, pedagogickou radou apod. při důsledném zachování anonymity jednotlivých žáků, kteří se šetření a průzkumů účastnili.
 • Vedení třídnických hodin ve spolupráci s třídním učitelem.
 • Spolupráce se školskými poradenskými zařízeními (Pedagogicko-psychologická poradna, Speciální pedagogické centrum) při zajišťování poradenských služeb přesahujících kompetence školy.
 • Spolupráce s organizacemi při realizování programů primární prevence rizikového chování žáků.

Kontakty