Chemie

  • Mgr. Vladimíra Onderková
  • Mgr. Monika Přečková
  • Mgr. Hana Slaničanová
  • Mgr. Alexandra Uhrová

Charakteristika předmětu

Chemie se na našem gymnáziu vyučuje v osmiletém cyklu vzdělávání od sekundy do oktávy. Studenti se chemii věnují sedm let. V rozvrhu mají chemii dvakrát týdně. V kvartě je navíc jedna hodina chemického cvičení a v kvintě je výuka navýšena o dvě hodiny laboratorního cvičení. V sextě mají studenti možnost navštěvovat dvouhodinový volitelný předmět cvičení z chemie, v septimě cvičení z analytické chemie a v oktávě si mohou vybrat volitelný předmět seminář a cvičení z chemie. Studenti si chemii mohou zvolit jako předmět maturitní zkoušky.

Pro výuku je k dispozici dobře vybavená chemická laboratoř. Náplň laboratorních cvičení je volena v souladu s předpisy bezpečnosti práce.

Žákům pomáháme nad rámec výuky s přípravou na oborové soutěže, jako je např. Chemická olympiáda, Chemiklání či Korchem. Výuku se snažíme doplňovat odbornými exkurzemi, kde využíváme nabídek různých vědeckých pracovišť či přírodovědeckých fakult.

Chemiklání 2023

V pondělí 6. 2. se hvězdný tým třídy 7. B ve složení Říha, Svobodník, Neumann, Výtisk a Brožková zúčastnil výběrové chemické soutěže v Pardubicích.