Rozhodnutí o vyhlášení 1. kola přijímacího řízení

Ředitel střední školy, jejíž činnost vykonává Gymnázium Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6a, příspěvková organizace, vyhlašuje v souladu s § 60 až § 61 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, školský zákon, v platném znění, 1. kolo přijímacího řízení do oboru vzdělávání 79-41-K/81 Gymnázium.

 • Pro školní rok 2024/2025 bude na základě přijímacího řízení přijato z řad uchazečů (žáků 5. tříd ZŠ) nejvýše 60 žáků (2 třídy).
 • Přihlášku ke vzdělávání na střední školu podává zákonný zástupce nezletilého uchazeče řediteli střední školy do 20. února 2024.
 • Přihlášku je možné podat:
  • elektronicky (s ověřenou elektronickou identitou NIA – nejčastěji Mobilní klíč eGovernmentu a Bankovní identita, případně mojeID nebo další způsoby dle NIA),
  • v podobě výpisu získaného z informačního systému o přijímacím řízení bez prokázání totožnosti s využitím prostředku pro elektronickou identifikaci, nebo
  • na tiskopisu, který stanoví ministerstvo a zveřejní jej způsobem umožňujícím dálkový přístup.
 • Systém pro podávání elektronických přihlášek bude spuštěn na doméně www.dipsy.cz (dále jen DIPSY)
 • Přihláška je podána včas, pokud je podána poslední den lhůty, přičemž pokud tento termín připadne na sobotu, neděli nebo svátek, je jím následující pracovní den. Lhůta je zachována, je-li posledního dne lhůty přihláška
  • podána do střední školy (osobní podání),
  • podána na poštu, nebo
  • elektronicky zadána do DIPSY.
 • Pořadí uvedené v přihlášce vyjadřuje přednostní volbu oboru středního vzdělání. Po uplynutí termínu pro podání přihlášky nelze pořadí oborů středního vzdělání změnit.
 • Součástí přijímacího řízení je jednotná přijímací zkouška, která se skládá z písemného testu z jazyka českého a z matematiky. První termín konání zkoušky 16. dubna 2024, druhý termín 17. dubna 2024.
 • Dalšími kritérii přijímacího řízení jsou studijní výsledky na základní škole a úspěšná účast v předmětových soutěžích.
 • Podrobná kritéria přijímacího řízení jsou přílohou.
 • Potvrzení lékaře na přihlášce není nutné.
 • Pokud je uchazeč žákem se speciálními vzdělávacími potřebami (dle § 16 školského zákona), doloží k přihlášce ke studiu písemný posudek školského poradenského zařízení, obsahující doporučení vhodného postupu při konání písemných testů přijímací zkoušky. Podmínky vykonání písemných testů pak budou přizpůsobeny v souladu s doporučením školského poradenského zařízení.
 • Osobám s českým nebo cizím státním občanstvím, které získaly předchozí vzdělání ve škole mimo území České republiky, se při přijímacím řízení promíjí na jejich žádost (dle § 20 odst. 4 školského zákona) přijímací zkouška z českého jazyka. Znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání v daném oboru vzdělání, se u těchto osob ověří rozhovorem.
 • Cizincům podle § 1 odst. 1 zákona č. 67/2022 Sb. se na jejich žádost promíjí zkouška z českého jazyka (tzn. i didaktický test jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka a literatury). Znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání v daném oboru vzdělání, škola u této osoby ověří rozhovorem. Cizinec má na základě žádosti připojené k přihlášce právo konat písemný test jednotné přijímací zkoušky ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace v ukrajinském jazyce.
 • Součástí přihlášky je rovněž doklad o oprávněnosti pobytu u cizince (dle § 20 odst. 3 školského zákona).
 • Uchazeč, který se pro vážné důvody k řádnému termínu přijímací zkoušky nedostavil a svoji neúčast písemně nejpozději do 3 dnů omluvil řediteli školy, ve které ji měl konat, koná zkoušku v náhradním termínu, a to 29. a 30. dubna 2024.

Další informace:

 • Právo nahlédnout do spisu před vydáním rozhodnutí budou mít zákonní zástupci uchazečů dne 13. května 2024 v čase od 10.00 do 14.00 hod. v ředitelně školy.
 • Rozhodnutí o přijetí nebo o nepřijetí uchazeče ke studiu bude dne 15. května 2024 zveřejněno formou seznamu přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče, a to:
  • ve vestibulu Gymnázia Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6a, příspěvková organizace,
  • na webových stránkách školy (www.gvoz.cz).
 • Rozhodnutí se nezasílá.
 • Odvolání uchazeče proti rozhodnutí ředitele školy o výsledku přijímacího řízení lze podat ve lhůtě tří pracovních dnů ode dne zveřejnění výsledků přijímacího řízení.
 • Uchazeč se může vzdát práva na přijetí do daného oboru.
 • Ředitel školy může k naplnění předpokládaného stavu žáků vyhlásit další kola přijímacího řízení.

Přílohy:

Ke stažení:

Legislativní předpisy, metodické materiály, tiskopis přihlášky, doporučené formuláře a další dokumenty týkající se přijímacího řízení do středních škol a konzervatoří od 1. 1. 2024 na webu MŠMT ke stažení ZDE.