Informace o přijímacím řízení

Rozhodnutí o konání přijímací zkoušky, stanovených jednotných kritériích a předpokládaném počtu přijímaných uchazečů zveřejní ředitel školy do 31. 1. 2023.

Přijímací zkoušky do prvních ročníků osmiletého studia studia

Uchazeči o studium konají přijímací zkoušky z jazyka českého a matematiky. Přijímací zkoušky budou konat všichni žáci bez ohledu na prospěch v základní škole, tzn. také žáci, kteří byli na vysvědčení v posledních dvou ročnících docházky v základní škole ve všech předmětech klasifikováni stupněm výborný.

Studijní obory – předpokládaný počet přijímaných uchazečů

7941K81 Gymnázium (osmileté všeobecné) – 60 žáků (2 třídy)

Přihláška ke studiu

Pro první kolo přijímacího řízení je možné podat až 2 přihlášky. Přihlášku je nutné podat do 1. března 2023.

Přihláška ke vzdělávání na střední škole se podává na speciálním tiskopisu, který stanovuje MŠMT. Formulář přihlášky ke studiu na SŠ si můžete stáhnout zde: tiskopis přihlášky

Přihlášku lze vyplnit ručně nebo elektronicky, vždy musí ale obsahovat vlastnoruční podpis uchazeče. Podává-li uchazeč více přihlášek, musí na všech uvést shodné údaje, a to včetně informací o dalších školách, kam se hlásí.

Za nezletilého uchazeče podává přihlášku jeho zákonný zástupce s jeho písemným souhlasem, vyjádřeným jeho podpisem na přihlášce. Přihlášku je možné donést na sekretariát gymnázia osobně nebo ji zaslat poštou.

Uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami, kteří požadují úpravu podmínek přijímacího řízení, musí spolu s přihláškou odevzdat také doporučení školského poradenského zařízení.

Termíny přijímacího řízení:

  • 1. termín – 17. dubna 2023
  • 2. termín – 18. dubna 2023

Testování uchazečů do obou oborů bude zajišťovat CERMAT. Více informací včetně vzorových testových úloh naleznete na stránkách společnosti CERMAT.