Dějepis

  • Mgr. Eva Skotnicová, Ph.D.
  • Mgr. Petra Fialová
  • Mgr. Lenka Foltýnová Glacová
  • Mgr. Adéla Romanowská
  • Mgr. Adam Zaduban

Charakteristika předmětu

Dějepis zprostředkovává žákům základní poznatky o vývoji a činnosti člověka a lidské společnosti v minulosti. Hlavním cílem tohoto předmětu je vytvořit historické vědomí jedince, jeho schopnost chápat historickou kontinuitu a nutnost předávání historických zkušeností. Důraz je kladen na poznávání jevů a dějů, které zásadním způsobem ovlivnily vývoj světa a lidské společnosti a promítají se do naší současnosti. Dějiny našeho národa a státu jsou vyučovány především v kontextu s dějinami Evropy, do výuky jsou však samozřejmě zařazeny i důležité události dějin světových. Obecné historické problémy jsou konkretizovány prostřednictvím zařazování dějin regionu i dějin místních. Podstatou je rozvíjet u žáků takové časové a prostorové představy i empatie, které jim umožní proniknout k pochopení historických jevů a dějů. Žáci jsou vedeni k poznání, že znalost minulosti jim umožní snadnější orientaci v současném společenském dění, poznávají kulturně-historický odkaz národních dějin i dějin jiných národů. Svým charakterem je dějepis předmět vzdělávající žáky i v oblasti environmentální, v multikulturalitě, přispívá k jeho výchově jako demokratického občana, v osobnostní a sociální výchově, zprostředkovává mu základní zkušenosti v oblasti mediální. Žáci jsou vedeni k poznání, že historie není jen uzavřenou minulostí ani shlukem faktů a definitivních závěrů, ale je kladením otázek, jimiž se současnost prostřednictvím minulosti ptá po svém vlastním charakteru a své možné budoucnosti. Významnou roli má rovněž při výchově k myšlení v evropských a globálních souvislostech.

Předmět dějepis je zařazen do všech ročníků nižšího stupně osmiletého gymnázia jako samostatný předmět s dotací 2 hodiny týdně, na vyšším stupni s dotací 2 hodiny týdně v kvintě a sextě, v septimě pak 3 hodiny. V septimě si mohou studenti volit Seminář k moderním dějinám a v oktávě pak Dějepisný seminář.

Kvinta A v archivu

Jak vypadá práce archivářů? Žáci 5. A zjišťovali v Archivu města Ostravy.

Seznamte se, faraon Tutanchamon

Čtvrtek 22. 9., ve třičtvrtě na sedm ráno nastupujeme do vlaku směr Brno, kam přijíždíme v devět hodin. O půl hodiny později nás šalina vyklopí na výstavišti. Náš cíl: Výstava Tutanchamon…

Sekundy v Archeoparku

6. září 2022 se třídy 2.A a 2.B zúčastnily dějepisné exkurze v Archeoparku v Chotěbuzi-Podoboře.

Workshop „Historie, fotografie a média“

Ve čtvrtek 2. června zavítal do naší školy lektor z Ústavu pro studium totalitních režimů v Praze Mgr. Pýcha, Ph.D., aby s našimi studenty 5. A, 7. a 4.A v rámci hodin dějepisu udělal workshop na téma „Historie, fotografie a média.“

Prima v Muzeu Těšínska

Průvodci pro žáky připravili aktivity spojené s pravěkým osídlením našeho regionu, s počátky středověku na Těšínsku a rodem Piastovců.

Velikonoční Raduň

Ve středu 20. dubna se uskutečnila dějepisná exkurze sext na Opavsko, kde si měli studenti možnost prohlédnout interiéry a exteriér zámku Raduň, původně gotické tvrze, přestavěné v 16. století na renesanční zámek.

Program Živá katedrála

V úterý 19. dubna si studenti tercie B v rámci projektu Živá katedrála, kterou nabízí ŘKF v Moravské Ostravě, prohlédli katedrálu Božského Spasitele v centru Ostravy.

Návštěva Archivu města Ostravy

Studenti kvinty A měli možnost seznámit se s posláním archivu jako instituce, strukturou českých archivů, historií a archivními fondy našeho městského archivu i způsobem nakládání s archiváliemi či jejich ukládáním.

Sekundy v archeoparku

14. 9. 2021 jsme absolvovali exkurzi do Archeoparku Chotěbuz, která byla příjemným doplněním výuky dějepisu.

Projektový den – „Druhá světová válka“

Kdo nás okupoval? Kdo osvobodil? Můžou za všechno Židé a cyklisté? Tak toto všechno a ještě více bylo zodpovězeno během výukového programu v Hrabyni, jehož se zúčastnili kvartáni. Kéž se z toho poučí!