Dějepis

  • Mgr. Eva Skotnicová, Ph.D.
  • Mgr. Petra Fialová
  • Mgr. Lenka Foltýnová Glacová
  • Mgr. Adéla Romanowská
  • Mgr. Adam Zaduban

Charakteristika předmětu

Dějepis zprostředkovává žákům základní poznatky o vývoji a činnosti člověka a lidské společnosti v minulosti. Hlavním cílem tohoto předmětu je vytvořit historické vědomí jedince, jeho schopnost chápat historickou kontinuitu a nutnost předávání historických zkušeností. Důraz je kladen na poznávání jevů a dějů, které zásadním způsobem ovlivnily vývoj světa a lidské společnosti a promítají se do naší současnosti. Dějiny našeho národa a státu jsou vyučovány především v kontextu s dějinami Evropy, do výuky jsou však samozřejmě zařazeny i důležité události dějin světových. Obecné historické problémy jsou konkretizovány prostřednictvím zařazování dějin regionu i dějin místních. Podstatou je rozvíjet u žáků takové časové a prostorové představy i empatie, které jim umožní proniknout k pochopení historických jevů a dějů. Žáci jsou vedeni k poznání, že znalost minulosti jim umožní snadnější orientaci v současném společenském dění, poznávají kulturně-historický odkaz národních dějin i dějin jiných národů. Svým charakterem je dějepis předmět vzdělávající žáky i v oblasti environmentální, v multikulturalitě, přispívá k jeho výchově jako demokratického občana, v osobnostní a sociální výchově, zprostředkovává mu základní zkušenosti v oblasti mediální. Žáci jsou vedeni k poznání, že historie není jen uzavřenou minulostí ani shlukem faktů a definitivních závěrů, ale je kladením otázek, jimiž se současnost prostřednictvím minulosti ptá po svém vlastním charakteru a své možné budoucnosti. Významnou roli má rovněž při výchově k myšlení v evropských a globálních souvislostech.

Předmět dějepis je zařazen do všech ročníků nižšího stupně osmiletého gymnázia jako samostatný předmět s dotací 2 hodiny týdně, na vyšším stupni s dotací 2 hodiny týdně v kvintě a sextě, v septimě pak 3 hodiny. V septimě si mohou studenti volit Seminář k moderním dějinám a v oktávě pak Dějepisný seminář.

Úspěch v okresním kole Dějepisné olympiády

18. ledna 2024 proběhlo na ZŠ Mitušova v Ostravě-Hrabůvce okresní kolo Dějepisné olympiády na téma „Každodenní život a kulturní kořeny českých zemí (Čechy, Morava, Slezsko).“

Dějepisná olympiáda

V závěru listopadu proběhlo, jako už každoročně, školní kolo Dějepisné olympiády, kterou zastřešuje již druhým rokem Univerzita Hradec Králové.

Sekundy v Archeoparku Chotěbuz

Naše cesta započala dne 20. 9. před kostelem sv. Ducha. Třídy 2. A a 2. B s paní asistentkou a profesorkami Fialovou a Skotnicovou se vydaly do Archeoparku v Chotěbuzi.

Septimy v Osvětimi

V pondělí 29. května se v časných ranních hodinách scházíme na parkovišti před kostelem svatého Ducha a něco málo po půl sedmé se vydáváme na poměrně dlouhou cestu do Osvětimi.

Za historií rodného města

Dne 18. dubna jsem se zúčastnili regionální dějepisné exkurze, která nás provedla katedrálou Božského Spasitele, kostelem svatého Václava a Ostravským muzeem, jehož expozice nám přiblížila historii Ostravy.

Kvinta A v archivu

Jak vypadá práce archivářů? Žáci 5. A zjišťovali v Archivu města Ostravy.

Seznamte se, faraon Tutanchamon

Čtvrtek 22. 9., ve třičtvrtě na sedm ráno nastupujeme do vlaku směr Brno, kam přijíždíme v devět hodin. O půl hodiny později nás šalina vyklopí na výstavišti. Náš cíl: Výstava Tutanchamon…

Sekundy v Archeoparku

6. září 2022 se třídy 2.A a 2.B zúčastnily dějepisné exkurze v Archeoparku v Chotěbuzi-Podoboře.

Workshop „Historie, fotografie a média“

Ve čtvrtek 2. června zavítal do naší školy lektor z Ústavu pro studium totalitních režimů v Praze Mgr. Pýcha, Ph.D., aby s našimi studenty 5. A, 7. a 4.A v rámci hodin dějepisu udělal workshop na téma „Historie, fotografie a média.“

Prima v Muzeu Těšínska

Průvodci pro žáky připravili aktivity spojené s pravěkým osídlením našeho regionu, s počátky středověku na Těšínsku a rodem Piastovců.

Velikonoční Raduň

Ve středu 20. dubna se uskutečnila dějepisná exkurze sext na Opavsko, kde si měli studenti možnost prohlédnout interiéry a exteriér zámku Raduň, původně gotické tvrze, přestavěné v 16. století na renesanční zámek.

Program Živá katedrála

V úterý 19. dubna si studenti tercie B v rámci projektu Živá katedrála, kterou nabízí ŘKF v Moravské Ostravě, prohlédli katedrálu Božského Spasitele v centru Ostravy.

Návštěva Archivu města Ostravy

Studenti kvinty A měli možnost seznámit se s posláním archivu jako instituce, strukturou českých archivů, historií a archivními fondy našeho městského archivu i způsobem nakládání s archiváliemi či jejich ukládáním.