Český jazyk a literatura

  • PhDr. Václav Tabášek
  • Mgr. Petra Fialová
  • Mgr. Marcela Gajdová
  • Mgr. Jindřiška Kaszová
  • Mgr. Eva Kavalová
  • Mgr. Petr Palička
  • Mgr. Radka Piňosová

Charakteristika předmětu

Český jazyk a literatura nabízí studentům komplexní a všeobecný pohled na to, jak využívat jazyk v běžné komunikaci, v odborném a administrativním prostředí a v oblasti umělecké. Zabýváme se nejnovějším trendy v užívání jazyka, teoretické poznatky okamžitě aplikujeme v praxi. Věnujeme pozornost čtenářské gramotnosti, tedy porozumění textu a rozpoznávání dezinformací. Posilujeme schopnosti a dovednosti vytvářet smysluplné texty jak po stránce formální, tak obsahové. Analyzujeme publicistické texty a produkty světa reklamy. Nezapomínáme ani na to, jak se pracuje s jazykem ve veřejném prostoru. V literární oblasti nepracujeme pouze s texty, ale i s filmy, televizními formáty či sociálními sítěmi. Mapujeme literární historii, studenti si osvojují pojmy z oblasti literární teorie.

Výuka probíhá nejen v předmětu český jazyk a literatura, ale v sextě se přidává i seminář český jazyk a komunikační výchova. Nedílnou součástí výuky jsou také akce pro studenty – návštěvy kulturních institucí, čtenářské besedy v knihovnách, v oktávě kulturně-historická exkurze do Prahy. Ze soutěží jmenujme Olympiádu v českém jazyce či recitační soutěž.

Naším cílem je, aby si studenti co nejlépe osvojili schopnost užívat český jazyk smysluplně, funkčně a adekvátně vzhledem k tomu, v jaké komunikační situaci se budou nacházet. Neměli by však také zapomínat na to, že jazyk má i estetickou funkci a že byl, je a bude využíván k vyjádření pocitů, nálad a emocí.

Krásná slova v Aréně 2021

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Etiam commodo dui eget wisi. Nam sed tellus id magna elementum tincidunt