Fyzika

  • Mgr. Petr Říman
  • Mgr. Lenka Plachtová
  • Mgr. Vít Schindler
  • Mgr. Hana Vantuchová
  • Mgr. Jan Zehnal

Charakteristika předmětu

Předmět Fyzika je vyučován ve všech ročnících osmiletého gymnázia jako samosatný předmět. V primě, v kvartě a v kvintě jsou součástí výuky cvičení z fyziky, která jsou vyučována v nově vybavené laboratoři přírodovědných předmětů. Žáci v nich mají možnost realizovat laboratorní měření s využitím moderních měřicích prostředků, případně se věnovat hlubšímu pochopení a procvičení látky probírané v hodinách.
Cílem výuky fyziky je poznávání fyzikálních jevů a zákonitostí, hledání jejich vzájemných souvislostí, zkoumání příčin přírodních procesů a vztahů mezi nimi a osvojení si základní fyzikální terminologie. Výuka fyziky vede žáky k rozvíjení a upevňování dovedností objektivně pozorovat a měřit fyzikální vlastnosti a procesy, k formulování, posuzování a ověřování hypotéz, podporuje jejich kritické myšlení, logické uvažování a vstřícnost k alternativním názorům a novým poznatkům.
V posledních třech ročnících studia je žákům, kteří projevují zvýšený zájem o studium fyziky, nabízen volitelný předmět Fyzikální seminář. V rámci výuky semináře mají žáci možnost hlouběji poznat vybrané partie fyziky a jejich vzájemnou provázanost, prohloubit si a procvičit své praktické dovednosti a v neposlední řadě jej v závěrečném ročníku studia využít při systematizaci, opakování a prohloubení učiva fyziky v rámci přípravy na maturitní zkoušku a na své další studium na vysokých školách přírodovědného nebo technického směru.

Matematicko-fyzikální seminář septima, oktáva

Cílem předmětu je rozvíjet, doplnit a systematizovat poznatky ze středoškolské fyziky s ohledem na využití pokročilejšího matematického aparátu ve fyzice:

– Funkce, výrazy, rovnice (F)

– Goniometrie (G)

– Vektorová algebra (V)

– Diferenciální počet (D)

– Integrální počet (I)

– Statistika (S)

– Komplexní čísla (K)

V předmětu je prohlubováno učivo tematických celků fyziky:

– Klasická mechanika hmotného bodu (F, G, V, D)

– Klasická mechanika tuhého tělesa a tekutin (F, V, D, I)

– Mechanické kmitání a vlnění (F, G, V, D, K)

– Energie, síly a silová pole ve fyzice (F, G, V, D, I)

– Struktura a vlastnosti plynů (F, D, I, S)

– Elektromagnetické jevy, kmitání a vlnění (F, G, D, K)

– Optické jevy (F, G, D, I)

– Speciální teorie relativity (F, V, D, K)

– Základy kvantové mechaniky (F, G, V, D, I, K)

– Fyzika elementárních částic (F, D, I, S)

Během školního roku budou probírány minimálně čtyři z výše uvedených tematických celků.

Důraz je kladen na pochopení vzájemných souvislostí a provázanosti matematiky s popisem fyzikálních jevů a zákonů, na uplatnění pokročilejšího matematického aparátu při popisu fyzikálních jevů a při řešení fyzikálních úloh a problémů.

Žáci si uvědomí důležitost matematického aparátu při popisu jevů v jednotlivých oblastech fyziky, provázanost historického vývoje fyziky a matematiky a budou seznámeni s aktuálními trendy a oblastmi výzkumu moderní fyziky.

Zlepši si techniku 2024

Žáci našeho gymnázia se nedávno zapojili do soutěže, kde nerozhodovala pouze teorie, ale hlavně praktické dovednosti a schopnosti představit své vědecké pokusy. Soutěž „Zlepši si techniku“ přinesla do školního prostředí nejen vzrušení, ale i možnost ukázat, co všichni tito mladí badatelé dokážou.

CzechHopes 2024

Ve dnech 15.-16. 2. 2024 jsme měli možnost zúčastnit se největší studentské konference v ČR – CzechHopes v Brně.

Školní kolo Astronomické olympiády

V tomto týdnu skončilo na všech základních a středních školách školní kolo Astronomické olympiády. Letošního 21. ročníku se zúčastnilo 6 932 žáků z celé ČR.

Finále soutěže Co víš o energetice

Dne 19. 12. 2023 se tři studentky kvarty B zúčastnily celostátního kola soutěže Co víš o energetice, které se letos uskutečnilo v Českých Budějovicích.

Díky Bohu za astrofyzikální pátek

Pokud někoho překvapí nadpis, vězte, že právě takto se celá akce nazývá – TGIAF (Thanks God It´s Astrophysical Friday). Letošní předvánoční termín byl zaměřen na kvantovou mechaniku, ale nejen o ní nám mnoho pověděli během tří přednášek bratři Blaschke. Dozvěděli jsme se například historii imaginární jednotky, matematických duelech, divokých kvantových experimentech nebo zařízeních na simulaci […]

Fyzikální náboj opět v Ostravě

V Ostravě se uskutečnil další ročník mezinárodní fyzikální soutěže a naše škola v ní dosáhla opět obrovského úspěchu.

Týden vědy na Jaderce 2023

Týden vědy na Jaderce je velká každoroční vědecká akce pořádaná FJFI ČVUT. Tato akce zahrnuje přednášky, miniprojekt, na kterém se během dvou dnů pracuje, exkurzi do vědeckých pracovišť a závěrečnou minikonferenci, na které vystoupí všichni studenti s prezentací své dvoudenní práce.