Fyzika

  • Mgr. Lenka Plachtová
  • Mgr. Petr Říman
  • Mgr. Vít Schindler
  • Mgr. Jan Zehnal

Charakteristika předmětu

Předmět Fyzika je vyučován ve všech ročnících osmiletého gymnázia jako samosatný předmět. V primě, v kvartě a v kvintě jsou součástí výuky cvičení z fyziky, která jsou vyučována v nově vybavené laboratoři přírodovědných předmětů. Žáci v nich mají možnost realizovat laboratorní měření s využitím moderních měřicích prostředků, případně se věnovat hlubšímu pochopení a procvičení látky probírané v hodinách.
Cílem výuky fyziky je poznávání fyzikálních jevů a zákonitostí, hledání jejich vzájemných souvislostí, zkoumání příčin přírodních procesů a vztahů mezi nimi a osvojení si základní fyzikální terminologie. Výuka fyziky vede žáky k rozvíjení a upevňování dovedností objektivně pozorovat a měřit fyzikální vlastnosti a procesy, k formulování, posuzování a ověřování hypotéz, podporuje jejich kritické myšlení, logické uvažování a vstřícnost k alternativním názorům a novým poznatkům.
V posledních třech ročnících studia je žákům, kteří projevují zvýšený zájem o studium fyziky, nabízen volitelný předmět Fyzikální seminář. V rámci výuky semináře mají žáci možnost hlouběji poznat vybrané partie fyziky a jejich vzájemnou provázanost, prohloubit si a procvičit své praktické dovednosti a v neposlední řadě jej v závěrečném ročníku studia využít při systematizaci, opakování a prohloubení učiva fyziky v rámci přípravy na maturitní zkoušku a na své další studium na vysokých školách přírodovědného nebo technického směru.

Fyziklání online 2022

Letos jsme se zúčastnili mezinárodní (a jak už název napovídá) online soutěže ve fyzice.

VYDRA – výlet do reálné vědecké práce ve fyzice

Na podzim se vybraní žáci 5. A zúčastnili semináře, který organizuje Fyzikální ústav AV ČR. V rámci uvedeného semináře nám odborní pracovníci přiblížili vědeckou práci a připravili nás na budoucí řešení otevřených badatelských úloh Turnaje mladých fyziků.

Mezinárodní soutěž Fyzikální náboj

V pátek 4. 11. v areálu mensy Vysoké školy báňské proběhl další ročník mezinárodní soutěže Fyzikální náboj, na jejíž organizaci se dlouhodobě podílí naše gymnázium.

Cesta na Mars – exkurze tercií v planetáriu

Začátkem listopadu se tercie vydaly na zajímavou exkurzi do planetária v Ostravě-Porubě. Protože vesmír je fascinující a hodiny ve škole někdy bývají nudné, vyrazili jsme do terénu. A kde se dozvědět něco nového o vesmíru? No přece v planetáriu!

Finále Energetické olympiády v Praze

3. a 4. listopadu se v Praze na Elektrotechnické fakultě ČVUT konalo celostátní finále Energetické olympiády, do kterého se kvalifikovaly tři týmy z naší školy. Týmu z oktávy unikl bronzový stupínek o jeden jediný bod!

Ostravský astronomický víkend

8.- 9. října se čtyři naši studenti, kteří navštěvují Astronomický kroužek, zúčastnili v ostravském planetáriu akce Ostravský astronomický víkend s Evropskou Jižní observatoří.

Částečné zatmění Slunce

25. října jsme díky příznivým podmínkám mohli pozorovat částečné zatmění Slunce. Úkaz byl pozorovatelný pouhým okem (přes bezpečný filtr) a trval více než dvě hodiny.

Návštěva Malého světa techniky

V rámci zájmových dní mohli žáci naší školy navštívit zajímavé expozice v Dolní oblasti Vítkovic, a ukončit tak sérii akcí pořádaných sekcí fyziky v tomto školním roce.

Astronomický pátek

Dne 24. června se mohli studenti našeho gymnázia účastnit akce zvané „Astronomický pátek“, která se konala na Slezské univerzitě v Opavě.

Czech Rocket Challenge 2022

Tým našich rakeťáků z kvinty B pod vedením Mgr. Zehnala se v Brně zúčastnil soutěže Czech Rocket Challenge.

Energetická konference

V úterý 7. 6. se vybraní žáci naší školy zúčastnili 1. ročníku Energetické konference.

Úspěch žáků Gymnázia Ostrava-Zábřeh v Astronomické olympiádě

Dne 27. 5. proběhlo celostátní finále XIX. ročníku Astronomické olympiády. Ze zúčastněných 22 soutěžících v kategorii pro 8. a 9. třídy bylo 5 soutěžících z naší školy, tedy téměř čtvrtina. Na stupně vítězů se ale dostali „jen“ Stela Srpová (3. místo) a Matěj Hošek (2. místo), 1. místo obsadil Jan Herzig z Domažlic.