Matematika

 • Mgr. Helena Kratochvilová
 • Mgr. Veronika Bartoňková
 • Mgr. Věra Gajdečková
 • RNDr. Jiří Chmela
 • Mgr. Hana Kahánková
 • Mgr. Lenka Plachtová
 • Mgr. Petr Říman
 • Mgr. Alexandra Uhrová
 • Mgr. Jan Zehnal

Charakteristika předmětu

Matematika rozvíjí a prohlubuje pochopení kvantitativních a prostorových vztahů reálného světa, rozvíjí abstraktní a analytické myšlení, logické usuzování, učí srozumitelné a věcné argumentaci.

Při výuce matematiky klademe zejména důraz na:

 1. porozumění různým typům matematického textu (symbolický, slovní, graf, tabulka, obrázek) a jeho aktivní používání a dotváření prostřednictvím matematického jazyka,
 2. schopnost získávat a třídit zkušenosti pomocí vlastní manipulativní, experimentální a badatelské činnosti,
 3. zobecňování získaných zkušeností a objevování matematických zákonitostí,
 4. schopnost účinně pracovat s chybou jako důležitým nástrojem k poznávání a hlubšímu pochopení zkoumané problematiky,
 5. tvoření modelů, protipříkladů a s tím spojené dovednosti vhodně argumentovat k obhájení vlastní hypotézy,
 6. schopnost individuálně i v diskusi (především se spolužáky) analyzovat pojmy, vztahy a situace v oblasti matematiky
 7. na potřebu žáka opakovaně zažívat radost z úspěchu (např. úspěšně vyřešené úlohy), z pochopení nového pojmu, vztahu, matematické situace, čímž si vytváří důvěru ve vlastní schopnosti nejen matematické.

Ve všech ročnících využíváme moderní učebnice schválené MŠMT. Při výuce žáci i učitelé využívají také dostupné elektronické materiály, učebnice a vhodný matematický software.

Ve třídách nižšího gymnázia nabízíme výuku matematiky klasickými metodami nebo podle metody prof. M. Hejného (viz 12 klíčových principů | H-mat).

Krajské kolo Logické olympiády

V pátek 4. 11. se v Ostravě v zasedacím sále Krajského úřadu MSK uskutečnilo krajské kolo Logické olympiády. Mezi šedesátku krajských finalistů postoupili i čtyři studenti našeho gymnázia.

VYDRA – výlet do reálné vědecké práce ve fyzice

Na podzim se vybraní žáci 5. A zúčastnili semináře, který organizuje Fyzikální ústav AV ČR. V rámci uvedeného semináře nám odborní pracovníci přiblížili vědeckou práci a připravili nás na budoucí řešení otevřených badatelských úloh Turnaje mladých fyziků.

Volgiáda

V úterý 20. 12. 2022 pořádáme další ročník matematické soutěže Volgiáda. Soutěž je určena pro týmy čtyř páťáků z jedné základní školy.

Matematický náboj 2022

18. března 2022 se konal každoroční Matematický náboj, kterého se pravidelně účastní početné množství týmů plnýchpálených počtářů.

Klokan 2022

V pátek 18. března jsme se zapojili do matematické soutěže Klokan.

Uspěli jsme v Náboji

Školní tým obsadil v celorepublikové matematické soutěži Náboj 2021 vynikající 6. místo.

Volgiáda 2021

Ve čtvrtek 4. 11. se u nás ve škole uskutečnila týmová matematická soutěž Volgiáda.