Matematika

 • Mgr. Helena Kratochvilová
 • Mgr. Veronika Bartoňková
 • Mgr. Věra Gajdečková
 • RNDr. Jiří Chmela
 • Mgr. Hana Kahánková
 • Mgr. Lenka Plachtová
 • Mgr. Petr Říman
 • Mgr. Alexandra Uhrová
 • Mgr. Jan Zehnal

Charakteristika předmětu

Matematika rozvíjí a prohlubuje pochopení kvantitativních a prostorových vztahů reálného světa, rozvíjí abstraktní a analytické myšlení, logické usuzování, učí srozumitelné a věcné argumentaci.

Při výuce matematiky klademe zejména důraz na:

 1. porozumění různým typům matematického textu (symbolický, slovní, graf, tabulka, obrázek) a jeho aktivní používání a dotváření prostřednictvím matematického jazyka,
 2. schopnost získávat a třídit zkušenosti pomocí vlastní manipulativní, experimentální a badatelské činnosti,
 3. zobecňování získaných zkušeností a objevování matematických zákonitostí,
 4. schopnost účinně pracovat s chybou jako důležitým nástrojem k poznávání a hlubšímu pochopení zkoumané problematiky,
 5. tvoření modelů, protipříkladů a s tím spojené dovednosti vhodně argumentovat k obhájení vlastní hypotézy,
 6. schopnost individuálně i v diskusi (především se spolužáky) analyzovat pojmy, vztahy a situace v oblasti matematiky
 7. na potřebu žáka opakovaně zažívat radost z úspěchu (např. úspěšně vyřešené úlohy), z pochopení nového pojmu, vztahu, matematické situace, čímž si vytváří důvěru ve vlastní schopnosti nejen matematické.

Ve všech ročnících využíváme moderní učebnice schválené MŠMT. Při výuce žáci i učitelé využívají také dostupné elektronické materiály, učebnice a vhodný matematický software.

Ve třídách nižšího gymnázia nabízíme výuku matematiky klasickými metodami nebo podle metody prof. M. Hejného (viz 12 klíčových principů | H-mat).

Volgiáda 2022

Dne 20. 12. 2022 se na gymnáziu Ostrava-Zábřeh konala matematická soutěž pro páté třídy ZŠ jménem Volgiáda.  13 týmů z Ostravy a jejího okolí se snažilo vyřešit 50 logických, těžkých a nevšedních úloh.

Volgiáda

V úterý 20. 12. 2022 pořádáme další ročník matematické soutěže Volgiáda. Soutěž je určena pro týmy čtyř páťáků z jedné základní školy.

Krajské kolo Logické olympiády

V pátek 4. 11. se v Ostravě v zasedacím sále Krajského úřadu MSK uskutečnilo krajské kolo Logické olympiády. Mezi šedesátku krajských finalistů postoupili i čtyři studenti našeho gymnázia.

VYDRA – výlet do reálné vědecké práce ve fyzice

Na podzim se vybraní žáci 5. A zúčastnili semináře, který organizuje Fyzikální ústav AV ČR. V rámci uvedeného semináře nám odborní pracovníci přiblížili vědeckou práci a připravili nás na budoucí řešení otevřených badatelských úloh Turnaje mladých fyziků.

Matematický náboj 2022

18. března 2022 se konal každoroční Matematický náboj, kterého se pravidelně účastní početné množství týmů plnýchpálených počtářů.

Klokan 2022

V pátek 18. března jsme se zapojili do matematické soutěže Klokan.

Uspěli jsme v Náboji

Školní tým obsadil v celorepublikové matematické soutěži Náboj 2021 vynikající 6. místo.

Volgiáda 2021

Ve čtvrtek 4. 11. se u nás ve škole uskutečnila týmová matematická soutěž Volgiáda.