Školská rada

V souladu s ustanovením § 167 a 168 zák.č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), se zřizuje při základních, středních a vyšších odborných školách školská rada.

Školská rada je orgánem školy, který umožňuje zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům a studentům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy.

Školskou radu zřizuje zřizovatel (v našem případě kraj), který zároveň stanoví počet jejích členů a vydá její volební řád.

Personální obsazení školské rady

Třetinu členů školské rady jmenuje zřizovatel, druhou třetinu volí zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci a studenti, třetí třetinu volí pedagogičtí pracovníci dané školy. Členem školské rady nemůže být ředitel školy. Tentýž člen školské rady nemůže být současně jmenován zřizovatelem, zvolen zákonnými zástupci nezletilých žáků a zletilými žáky a studenty, nebo zvolen pedagogickými pracovníky školy.

Ředitel školy zajistí v souladu s volebním řádem řádné uskutečnění voleb do školské rady.

Nezvolí-li zákonní zástupci nezletilých žáků nebo zletilí žáci a studenti stanovený počet členů školské rady ani na základě opakované výzvy, jmenuje zbývající členy školské rady ředitel školy. Funkční období členů školské rady je tři roky.

Členové školské rady v období 2023-2026

 • doc. RNDr. Karla Barčová, Ph.D. – za zřizovatele školy (jmenován do funkce od 1.9.2023)
 • Ing. Yveta Kovalčíková – za zřizovatele školy (jmenován do funkce od 1.9.2023)
 • Mgr. Monika Číhalová – za pedagogické zaměstnance školy (zvolena do funkce od 19.9.2023)
 • Mgr. Petra Krchňáková – za pedagogické zaměstnance školy (zvolena do funkce od 19.9.2023)
 • Ing. Jakub Staško – za zákonné zástupce nezletilých žáků a zletilé žáky školy (zvolen do funkce od 19.9.2023)
 • Jana Dvořáčková – za zákonné zástupce nezletilých žáků a zletilé žáky školy (zvolena do funkce od 19.9.2023)

Zápisy z jednání školské rady

Členové školské rady v období 2020-2023

 • doc. RNDr. Karla Barčová, Ph.D. – za zřizovatele školy (jmenován do funkce od 1.9.2020)
 • doc. Ing. Vladimír Čablík, Ph.D. – za zřizovatele školy (jmenován do funkce od 1.9.2020)
 • Ing. Yveta Kovalčíková – za zákonné zástupce nezletilých žáků a zletilé žáky školy (zvolena do funkce od 22.9.2020)
 • Ing. Daniel Foltýnek – za zákonné zástupce nezletilých žáků a zletilé žáky školy (zvolena do funkce od 22.9.2020)
 • Mgr. Zdeněk Pospíšil, předseda – za pedagogické zaměstnance školy (zvolen do funkce od 22.9.2020)
 • Mgr. Eva Skotnicová, Ph.D.- za pedagogické zaměstnance školy (zvolena do funkce od 22.9.2020)

Hlavní úkoly školské rady

Školská rada zasedá nejméně dvakrát ročně. Zasedání školské rady svolává její předseda, první zasedání školské rady svolává ředitel školy. Ředitel nebo jím pověřený zástupce je povinen zúčastnit se zasedání školské rady na vyzvání jejího předsedy. Školská rada na svém prvním zasedání stanoví svůj jednací řád a zvolí svého předsedu. K přijetí jednacího řádu se vyžaduje schválení nadpoloviční většinou všech členů školské rady.

Školská rada :

 1. vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování;
 2. schvaluje výroční zprávu o činnosti školy;
 3. schvaluje školní řád, ve středních a vyšších odborných školách stipendijní řád, a navrhuje jejich změny;
 4. schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v základních a středních školách;
 5. podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy;
 6. projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok, a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření;
 7. projednává inspekční zprávy České školní inspekce;
 8. podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy.
 9. podává návrh na vyhlášení konkursu na ředitele školy.