Anglický jazyk

  • Mgr. Monika Číhalová
  • Mgr. Lenka Foltýnová Glacová
  • Mgr. Eva Kavalová
  • Mgr. Petra Krchňáková
  • Mgr. Radka Piňosová
  • Mgr. Markéta Skálová
  • Mgr. Michaela Šuhajová
  • PhDr. Jan Vomlela, Ph.D.

Charakteristika předmětu

Anglický jazyk se na našem gymnáziu vyučuje jako první cizí jazyk v osmiletém cyklu vzdělávání od primy do oktávy. Předmětu je určena dotace 4 hodiny týdně v primě a sekundě a 3 hodiny týdně od tercie do oktávy. Od sexty si studenti mohou vybrat volitelné předměty jako cvičení z anglického jazyka, konverzace v anglickém jazyce nebo semináře, které připravují studenty na mezinárodní zkoušky Cambridge B2 First a C1 Advanced. Na konci osmiletého cyklu studenti dosahují úrovně B2 – C1 dle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.

Ve výuce je kladen důraz na zvyšování komunikativní úrovně, aby se žáci byli schopni samostatně dorozumět v běžných situacích, uměli navazovat společenské a osobní vztahy, naučili se porozumět kultuře i zvykům jiných národů a respektovat je.

Výuka probíhá ve třídách a v jazykových učebnách, které jsou vybaveny multimediální technikou. Ve výuce jsou aplikovány moderní metody ICT.

Naše škola se zapojuje do mnoha projektů, v rámci kterých působí na gymnáziu po celý školní rok rodilí mluvčí a organizujeme také vzdělávací zájezdy studentů do anglicky mluvících zemí. Cílem těchto projektů je rozvíjet jazykové znalosti a komunikační dovednosti studentů.

Olympiáda v anglickém jazyce 2022

V pondělí 14. 2. a ve středu 16. 2. se na našem gymnáziu po roční pauze opět konalo školní kolo olympiády v anglickém jazyce.