Společenské vědy

  • Mgr. Markéta Skálová
  • Mgr. Marek Hýža
  • Mgr. Veronika Vydrová

Charakteristika předmětu

VÝCHOVA K OBČANSTVÍ

Výchova k občanství je určena všem žákům nižšího gymnázia (prima až kvarta) a přináší informace z řady humanitních oborů, jakými jsou například sociologie, psychologie, ekonomie, právo nebo politologie. Obsah předmětu žáky seznamuje s důležitými společenskými jevy a procesy, které často sami znají z každodenního života a které se podílí na utváření společenského klimatu. Žáci jsou vedeni k tomu, aby prostřednictvím praktických příkladů pochopili, že lidský život probíhá ve společnosti druhých lidí, skupin a institucí a že společenské vlivy prostupují všechny sféry našeho života. Cílem předmětu je rozvíjet samostatné uvažování žáků a jejich schopnost orientovat se ve společenských situacích, do kterých se v budoucnu mohou dostat. Výuka probíhá v kmenových učebnách převážně formou diskuze, skupinové a samostatné práce. Předmět Výchova k občanství je úzce propojen s Etickou výchovou, se kterou se tematicky prolíná a doplňuje.

V hodinách pracujeme s učebnicemi Občanská výchova 6-9 nakladatelství FRAUS.

ETICKÁ VÝCHOVA

Předmět Etická výchova je doplňujícím vzdělávacím oborem určeným žákům tercie a kvarty, který se zaměřuje na systematické osvojování sociálních dovedností u žáků na základě zážitkové metody. Základním cílem je podněcovat žáky, aby si osvojili prosociální způsob chování, tj. chování vedoucí k pozitivním vztahům. Důraz je kladen na rozvíjení schopnosti žáků komunikovat, spolupracovat a poskytovat pomoc jiným osobám a skupinám bez očekávání vnější odměny nebo protislužby. Etická výchova je také velmi efektivní nástroj prevence proti šikaně a dalším sociálně patologickým jevům.

Výuka probíhá v dělených hodinách, které žákům nabízí větší prostor pro zapojení se do diskuzí a činností. Realizace výuky probíhá v učebně Etické výchovy, která umožňuje netradiční uspořádání prostoru tak, aby vyhovoval využívaným výukovým metodám. V Etické výchově se jedná především o metody běžné v zážitkové pedagogice, tedy o rozhovor a diskuzi, nejčastěji v kruhu, didaktické hry, řešení problémové situace, projekty atd.

V hodinách pracujeme s učebnicemi Etická výchova 8-9 a pracovními listy.

ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD

Předmět Základy společenských věd navazuje na Výchovu k občanství vyučovanou na nižším gymnáziu. Žáci jsou seznamováni se základními informacemi o nejdůležitějších tématech humanitních oborů v oblastech psychologie, sociologie, politologie, práva, ekonomie a filosofie.  Prostřednictvím výkladu, skupinového vyučování, diskuzí nebo práce s texty si žáci utváří realistický pohled na život a jsou vedeni k orientaci ve společenských jevech a procesech, se kterými se člověk v každodenním životě setkává. Žáci se učí kriticky reflektovat společenskou skutečnost a získané poznatky aplikovat v konkrétních životních situacích. Předmět Základy společenských věd je v septimě a oktávě rozšířen v rámci volitelných předmětů Společenskovědní seminář a Aplikovaná ekonomie.

APLIKOVANÁ EKONOMIE

Náplň volitelného předmětu Aplikovaná ekonomie umožňuje žákům dynamickým a netradičním způsobem seznámit se s finančním a ekonomickým řízením firmy. Dále si osobně vyzkoušet v průběhu jednoho školního roku start v podnikání od vlastního založení JA Studentské Firmy, přes její rozjezd, překonání počátečních obtížích v zahájení podnikání, dosažení rozvoje firmy a aktivity spojené s udržením firmy ve formě inovací až po její likvidaci (ukončení činnosti a sestavení výroční zprávy). Žáci zakládají reálnou společnost a prožijí s ní celý její životní cyklus, seznámí se s jejím chodem v různých fázích životního cyklu, s organizací a pravidly řízení.

Žáci mají příležitost prakticky si vyzkoušet různé firemní pozice, naučit se řídit porady, komunikovat na úrovni managementu firmy, ověřit si úskalí v interní komunikaci JA Studentské Firmy, seznámit se se zodpovědností pracovníků v rámci organizační struktury firmy, seznámit se s denním fungováním firmy, důležitostí vývoje nových produktů a služeb, orientace na klienty, řízení marketingové strategie.

Stěžejním cílem předmětu je pochopit fungování firmy, naučit se prakticky řešit firemní situace a využít těchto poznatků pro svou budoucí kariéru. V rámci výuky Aplikované ekonomie chceme poskytnout praktické znalosti podnikového života v tom smyslu, že je třeba si v denním finančním řízení řešit otázky kolik, kam, kdy a proč investovat. Neméně důležité je umět si správně říci o financování a požádat banku. Umět s ní jednat, dávat ji správné informace, které potřebuje.

Předmět chce předat informaci, že svět podnikání a financí má svá pravidla, zákonitosti, které je třeba dodržovat. Je třeba je vnímat v širších vazbách a souvislostech.

Výukou Aplikované ekonomie cíleně podporujeme přístup žáků k podnikavosti.

Simulace zastupitelstva MSK

Na konci října sextáni vyměnili školní lavice a třídy za křesla v jednacím sále Krajského úřadu Moravskoslezského kraje a zúčastnili se Simulace zastupitelstva MSK.

Bankéři do škol

V listopadu se studenti tercií a kvint zúčastnili besedy v rámci vzdělávacího projektu „Bankéři do škol“, který zaštiťuje Česká bankovní asociace. Tato iniciativa umožňuje setkání odborníků z bank se studenty, kteří tak mají možnost získat neocenitelné znalosti z oblasti správy osobních financí a kyberbezpečnosti.

Oktávy v Odrách

Každé místo má svůj příběh. Některá tak známý, že je netřeba představovat, jiná naopak téměř zapomenutý. A takovému málem zapomenutému příběhu byla věnována naše exkurze do malebného městečka Odry. Málem zapomenutému, nebýt skvělých lidí, se kterými jsme měli tu možnost se setkat a kteří jsou skvělým úkazem toho, jak láska a odhodlání takové příběhy zachraňují pro ty, kteří přijdou po nás.

Konference #ČESKO budoucnosti

David Procházka ze sexty A se 13. 10. 2023 v pražském DOXu zúčastnil konference #ČESKObudoucnosti coby zástupce mládežnické organizace Mladí demokraté a také coby aktivní student.

JA Czech EXPO Praha

30. března jsme v rámci semináře Aplikovaná ekonomie navštívili soutěžní veletrh studentských firem JA Czech EXPO.

Mediální olympiáda

Ve středu 25. 1. proběhlo první kolo Mediální olympiády. Přestože ani jeden z našich týmů nepostoupil mezi prvních pět finalistů, akci jsme si užili a všem zúčastněným studentům děkujeme.

Ostravské paragrafy

Mají taláry univerzální velikost? Co se stane s dluhem, který nikdo nesplatí? Mají vězni na Vánoce kapra? Proběhla v ostravské věznici někdy vzpoura?

Prohlídka ostravské vazební věznice

Ve čtvrtek 26. 5. jsme v rámci akce Ostravské paragrafy dostali příležitost navštívit Vazební věznici, která nás přivítala o poznání tísnivější atmosférou než středeční Okresní soud.

Septima u soudu

Možnost nahlédnout pod pokličku (nebo pod talár?) soudního líčení je příležitost, která se neodmítá. Obzvlášť, pokud se jedná o trestní právo. Nám se taková příležitost naskytla ve středu 25. května.

Zatracená práce kvintánů

Festival Jeden svět je mezinárodní akce, na které se vysílají dokumentární filmy zaměřené na problematiku lidských práv. Ten náš byl více než aktuální, protože se týkal nezávislé žurnalistiky v Rusku.

Sbírka na pomoc Ukrajině

Ve dnech 7. – 9. 3. proběhla finanční sbírka na pomoc lidem zasaženým válečným konfliktem na Ukrajině.