Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení pro školní rok 2022/2023

Č. j.: GZAB/0777/2022

Rozhodnutí o vyhlášení 2. kola přijímacího řízení pro školní rok 2022/2023

Ředitel střední školy, jejíž činnost vykonává Gymnázium Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6a, příspěvková organizace, vyhlašuje v souladu s § 60 až § 61 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, školský zákon, v platném znění, 2. kolo přijímacího řízení do oboru vzdělávání 79-41-K/81 Gymnázium.

 • Předpokládaný počet přijímaných žáků – 12 žáků.
 • Přihlášku ke vzdělávání na střední školu podává zákonný zástupce nezletilého uchazeče řediteli střední školy do 30. května 2022.
 • Přihlášku je možné donést na sekretariát střední školy osobně nebo ji zaslat poštou. V případě doručení přihlášky poštou rozhoduje datum podání přihlášky k poštovní přepravě.
 • Součástí přijímacího řízení je přijímací zkouška, která se skládá z písemného testu z jazyka českého a z matematiky. Termín konání písemných zkoušek – 2. června 2022.
 • Dalším kritériem přijímacího řízení jsou studijní výsledky na základní škole.
 • Podrobná kritéria přijímacího řízení jsou přílohou.
 • Přihlášku ke vzdělávání je nutné podat na tiskopisu předepsaném MŠMT. Tyto formuláře jsou k dispozici na stránkách MŠMT či na webových stránkách gymnázia.
 • Součástí přihlášky nemusí být vysvědčení nebo jejich ověřené kopie, pokud je klasifikace z příslušných ročníků na přihlášce ověřena školou, ve které uchazeč plní povinnou školní docházku.
 • Potvrzení lékaře na přihlášce není nutné.
 • Pokud je uchazeč žákem se speciálními vzdělávacími potřebami (dle § 16 školského zákona), doloží k přihlášce ke studiu písemný posudek školského poradenského zařízení, obsahující doporučení vhodného postupu při konání písemných testů přijímací zkoušky. Podmínky vykonání písemných testů pak budou přizpůsobeny v souladu s doporučením školského poradenského zařízení.

Další informace:

 • Ředitel školy ukončí hodnocení přijímacího řízení a zveřejní seznam přijatých uchazečů nejpozději 6. června 2022.
 • Rozhodnutí o přijetí uchazeče ke studiu je v souladu se zákonem zveřejněno formou seznamu přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem, a to:
  • ve vestibulu Gymnázia Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6a, příspěvková organizace,
  • na webových stránkách školy (www.gvoz.cz)
 • Zákonným zástupcům nepřijatých nezletilých uchazečů ředitel zasílá písemné rozhodnutí o nepřijetí.
 • Svůj zájem studovat na gymnáziu musí přijatý uchazeč potvrdit odevzdáním zápisového lístku, a to ve lhůtě 10 pracovních dnů od zveřejnění výsledků přijímacího řízení. Uchazeč, který je žákem základní školy, obdrží zápisový lístek v této základní škole. V ostatních případech vydá na žádost uchazeče nebo jeho zákonného zástupce zápisový lístek krajský úřad příslušný podle místa trvalého pobytu uchazeče.
 • Odvolání uchazeče proti rozhodnutí ředitele školy o výsledku přijímacího řízení lze podat ve lhůtě tří pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí.

V Ostravě-Zábřehu, 16. května 2022

Vít Schindler
ředitel školy

Přílohy ke stažení