Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení

Č. j.: GZAB/0024/2023

Rozhodnutí o vyhlášení 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2023/2024

Ředitel střední školy, jejíž činnost vykonává Gymnázium Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6a, příspěvková organizace, vyhlašuje v souladu s § 60 až § 61 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, školský zákon, v platném znění, 1. kolo přijímacího řízení do oboru vzdělávání 79-41-K/81 Gymnázium.

 • Pro školní rok 2023/2024 bude na základě přijímacího řízení přijato z řad uchazečů (žáků 5. tříd ZŠ) nejvýše 60 žáků.
 • Přihlášku ke vzdělávání na střední školu podává zákonný zástupce nezletilého uchazeče řediteli střední školy do 1. března 2023.
 • Přihlášku je možné donést na sekretariát střední školy (pracovní doba od 7:00 do 15:00) osobně nebo ji zaslat poštou. V případě doručení přihlášky poštou rozhoduje datum podání přihlášky k poštovní přepravě.
 • Součástí přijímacího řízení je jednotná přijímací zkouška, která se skládá z písemného testu z jazyka českého a z matematiky. První termín konání zkoušky – 17. dubna 2023 – ve škole uvedené na přihlášce v prvním pořadí, druhý termín – 18. dubna 2023 – ve škole uvedené na přihlášce v druhém pořadí.
 • Dalšími kritérii přijímacího řízení jsou studijní výsledky na základní škole a úspěšná účast v předmětových soutěžích.
 • Podrobná kritéria přijímacího řízení jsou přílohou.
 • Přihlášku ke vzdělávání je nutné podat na tiskopisu předepsaném MŠMT. Tyto formuláře jsou k dispozici na stránkách MŠMT či na webových stránkách gymnázia. (odkaz pro stažení formuláře)
 • Součástí přihlášky nemusí být vysvědčení nebo jejich ověřené kopie, pokud je klasifikace z příslušných ročníků na přihlášce ověřena školou, ve které uchazeč plní povinnou školní docházku.
 • Potvrzení lékaře na přihlášce není nutné.
 • Pokud je uchazeč žákem se speciálními vzdělávacími potřebami (dle § 16 školského zákona), doloží k přihlášce ke studiu písemný posudek školského poradenského zařízení, obsahující doporučení vhodného postupu při konání písemných testů přijímací zkoušky. Podmínky vykonání písemných testů pak budou přizpůsobeny v souladu s doporučením školského poradenského zařízení.
 • Osobám s českým nebo cizím státním občanstvím, které získaly předchozí vzdělání ve škole mimo území České republiky, se při přijímacím řízení promíjí na jejich žádost (dle § 20 odst. 4 školského zákona) přijímací zkouška z českého jazyka. Znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání v daném oboru vzdělání, se u těchto osob ověří rozhovorem.
 • Cizincům podle § 1 odst. 1 zákona č. 67/2022 Sb. se na jejich žádost promíjí zkouška z českého jazyka (tzn. i didaktický test jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka a literatury). Znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání v daném oboru vzdělání, škola u této osoby ověří rozhovorem. Cizinec má na základě žádosti připojené k přihlášce právo konat písemný test jednotné přijímací zkoušky ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace v ukrajinském jazyce.
 • Součástí přihlášky je rovněž doklad o oprávněnosti pobytu u cizince (dle § 20 odst. 3 školského zákona).
 • Uchazeč, který se pro vážné důvody k řádnému termínu přijímací zkoušky nedostavil a svoji neúčast písemně nejpozději do 3 dnů omluvil řediteli školy, ve které ji měl konat, koná zkoušku v náhradním termínu, a to pro 1. termín – 10. května 2023, pro 2. termín – 11. května 2023.

Další informace:

 • Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání zpřístupní řediteli školy hodnocení uchazečů v jednotné přijímací zkoušce nejpozději 28. dubna 2023. Ředitel školy ukončí hodnocení přijímacího řízení a zveřejní seznam přijatých uchazečů nejpozději do 2 pracovních dnů od zpřístupnění hodnocení uchazečů Centrem.
 • Rozhodnutí o přijetí uchazeče ke studiu je v souladu se zákonem zveřejněno formou seznamu přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem, a to:
  • ve vestibulu Gymnázia Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6a, příspěvková organizace,
  • na webových stránkách školy (www.gvoz.cz).
 • Zákonným zástupcům nepřijatých nezletilých uchazečů ředitel zasílá písemné rozhodnutí o nepřijetí.
 • Svůj zájem studovat na gymnáziu musí přijatý uchazeč potvrdit odevzdáním zápisového lístku, a to ve lhůtě 10 pracovních dnů od zveřejnění výsledků přijímacího řízení. Uchazeč, který je žákem základní školy, obdrží zápisový lístek v této základní škole do 15. března. V ostatních případech vydá na žádost uchazeče nebo jeho zákonného zástupce zápisový lístek krajský úřad příslušný podle místa trvalého pobytu uchazeče.
 • Odvolání uchazeče proti rozhodnutí ředitele školy o výsledku přijímacího řízení lze podat ve lhůtě tří pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí.
 • Ředitel školy k naplnění předpokládaného stavu žáků může vyhlásit další kola přijímacího řízení.

V Ostravě-Zábřehu, 24. ledna 2023

Vít Schindler
ředitel školy