Výsledky 1. kola přijímacího řízení

Výsledky 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2022/2023

V souladu s §36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, se mohou zákonní zástupci uchazečů, vyjádřit k podkladům pro rozhodnutí. Spisy budou k nahlédnutí ve škole dne 2. května 2022 v době od 8:00 do 10:00 hodin.

Pořadí uchazečů bylo stanoveno podle celkového počtu dosažených bodů. Pokud splní podmínky přijímacího řízení více uchazečů, než kolik lze přijmout, je pro přijetí rozhodující jejich pořadí podle výsledků přijímacího řízení v souladu se stanovenými kritérii.

Zápisový lístek prosím odevzdejte osobně na sekretariátu školy do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí (pracovní doba sekretariátu po – čt  7:30 – 15:00 h, pá 7:30 – 14:00) nebo předejte k přepravě provozovateli poštovních služeb – stačí razítko pošty s tímto datem.

Co dělat v případě přijetí

V případě úspěchu a tedy přijetí musí uchazeč na střední školu, na níž chce nastoupit, odevzdat vyplněný zápisový lístek, a to do pracovních 10 dnů ode dne oznámení rozhodnutí, tedy ode dne, kdy byl na webové stránky školy vyvěšen seznam přijatých uchazečů.

Zápisový lístek obdržíte na základní škole, kterou navštěvujete.

Co dělat v případě nepřijetí

Odvolání je třeba podat písemně řediteli střední školy, a to ve lhůtě tří pracovních dnů od doručení rozhodnutí. Lhůta 3 pracovních dnů je dodržena i tehdy, pokud je v poslední den lhůty odvolání podáno na poštu. V případě, že budete odvolání posílat poštou, je vhodné ho poslat doporučeně.

Formulář pro odvolání